085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Ook schadevergoeding bij sepot gering feit

Geplaatst op 02 maart 2018

Ook bij een sepot ‘gering feit’ bestaat er de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de rechtbank, zo blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:503). Lees meer ›

Schadevergoeding voor iedere dag politiebureau

Geplaatst op 17 juli 2017

Voor iedere dag op het politiebureau moet u een schadevergoeding krijgen. In de jurisprudentie zien we dat er verschillend over wordt gedacht. De ene rechtbank kent voor een paar uur inverzekeringstelling op het politiebureau wel een schadevergoeding toe, de andere rechtbank pas vanaf een volle dag en weer een andere rechtbank telt de laatste dag niet meer voor de toekenning van schadevergoeding. Wat ons betreft zou voor iedere dag op het politiebureau een schadevergoeding toegekend moeten worden, juist dit vaak een behoorlijke impact heeft op mensen. Wij zullen uitspraken bespreken die dit uitgangspunt ondersteuenen.Lees meer ›

Volledige schadevergoeding voor eerste dag inverzekeringstelling

Geplaatst op 18 oktober 2016

Voor de berekening van de aftrek van het voorarrest wordt de eerste dag van de verzekering als een volle dag aangemerkt. Dit volgt uit de uitspraak van het Hof den Haag, 1 september 2016, NbSr 2016, 181.Lees meer ›

Meerdere advocaten in een zaak en honorarium van € 665,00 per uur

Geplaatst op 02 augustus 2016

Als uitgangspunt geldt dat moet worden uitgegaan van de declaratie van de advocaat. Alleen wanneer die onredelijk hoog is, zou die kunnen worden gematigd. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2241 oordeelde het hof dat de inzet van een tweede advocaat en een medewerker en het honorarium van € 665,00 excl. BTW per uur niet onredelijk is.

Beoordelingskader

Ingevolge artikel 591a, tweede lid, Sv kan een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand worden toegekend. Gelet op artikel 591a, vierde lid, juncto artikel 90, eerste lid, Sv heeft toekenning van vergoeding steeds plaats indien en voorzover, naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn. Dit uitgangspunt brengt mee dat in beginsel wordt uitgegaan van de declaraties van de raadsman of raadsvrouw, tenzij deze onredelijk hoog voorkomen.

Verweer OM

De advocaat-generaal heeft zich in raadkamer onder verwijzing naar drie op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken van het Hof Arnhem(-Leeuwarden) (ECLI-nrs GHARL:2013:1899, GHARN:2010:BO9523 en GHARN:2007:BC7391) op het standpunt gesteld dat het gedeclareerde uurtarief van € 665,- en de inzet van een tweede advocaat en medewerker niet billijk te noemen is. Het gehanteerde uurtarief is slechts verdedigbaar en redelijk/billijk te noemen als er sprake is van complexe materie die een specialisatie van een advocaat behoeven. Het betreft hier echter een relatief eenvoudige hennepzaak. Een uurtarief van

€ 250,- is daarom meer op zijn plaats. De advocaat is in de brief van 1 juni 2015 aan de rechtbank impliciet akkoord gegaan met matiging van het uurtarief. Verder is matiging van het aantal uren op zijn plaats omdat mrs. Knoops en Vosman dubbele werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot het pleidooi en het bijwonen van de terechtzitting van de rechtbank op 23 januari 2012 op zijn plaats. De advocaat-generaal heeft verzocht de declaratie van de raadsman te verminderen met (24 uur en 10 minuten bestede uren x (€ 665- € 250)) + 19% BTW = € 11.934,71.

Standpunt advocaat

Verzoeker wijst erop dat het honorarium is berekend op grond van het met cliënt overeengekomen uurtarief, waarbij het standaard uurtarief van mr. G.J. Knoops en een assisterend advocaat in rekening is gebracht. De werkwijze met twee raadslieden in de onderhavige zaak heeft eraan bijgedragen dat er efficiënt en kostenbesparend is gewerkt. Waar mogelijk zijn de werkzaamheden tegen een lager uurtarief verricht. Ten aanzien van het pleidooi is sprake geweest van aanvullende werkzaamheden en niet van overlappende werkzaamheden van mrs. Knoops en Vosman. Vanwege afwezigheid van mr. Knoops in januari 2012 was het noodzakelijk de verdediging door mr. Vosman te laten waarnemen. Zijn uren zijn niet door mr. Knoops gedeclareerd. Verder wordt verwezen naar jurisprudentie en het orientatie-punt van het LOVS voor integrale vergoeding voor de reistijd en reiskosten van de raadsman. In raadkamer is daaraan toegevoegd dat het geen strafzaak van eenvoudige aard was. Verzoeker is coffeeshophouder en de zaak kon daarom grote gevolgen voor hem hebben. De advocaat-generaal betwist niet dat verzoeker de facturen heeft voldaan. De advocaat is in de brief van 1 juni 2015 niet impliciet akkoord gegaan met matiging van het uurtarief en betwist wordt dat een uurtarief van € 250,- passender zou zijn.

Oordeel hof: kosten rechtsbijstand billijk

Gelet op het verzoek, de daarbij gevoegde declaraties, de aard van de zaak, het belang daarvan voor de gewezen verdachte als coffeeshophouder en het verloop van de strafzaak, kan, naar het oordeel van het hof, niet worden gezegd dat de door verzoeker opgevoerde kosten voor rechtsbijstand zowel voor wat betreft het gehanteerde uurtarief als het aantal gedeclareerde uren het hof onredelijk zijn. Vergoeding van de werkzaamheden van meerdere gekozen raadslieden is mogelijk (HR 2-2-1993, NJ 1993, 551) en het hof acht aannemelijk dat er ten aanzien van het pleidooi sprake is geweest van aanvullende werkzaamheden van mrs. Knoop en Vosman en niet van dubbele werkzaamheden. Het hof ziet in hetgeen het openbaar ministerie tegen de beslissing van de rechtbank heeft aangevoerd dan ook geen grond om de door de rechtbank toegekende vergoeding van kosten van een raadsman te verminderen en zal het hoger beroep daarom afwijzen.Lees meer ›

Wanneer verdachte ivm schadevergoeding strafzaak 591a Sv.

Geplaatst op 12 juni 2016

Wanneer is iemand nu verdachte geweest zodat hij ook op grond van artikel 591a Sv. schadevergoeding kan vorderen voor de kosten van rechtsbijstand. Deze vraag deed zich voor in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, 16 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2015:7603.Lees meer ›

Beoordelingskader bij verzoek schadevergoeding 591a Sv. voor kosten van rechtsbijstand

Geplaatst op 10 juni 2016

In de uitspraak van de rechtbank Gelderland, van 30 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8257 geeft de rechtbank een uitgebreide uiteenzetting van het beoordleingskader bij een verzoek tot schadevergoeding ex artikel 591a Sv. voor de kosten van rechtsbijstand.Lees meer ›

Reistijd advocaat dient volledig te worden vergoed

Geplaatst op 08 juni 2016

Sommige rechtbanken willen niet de volledige reistijd van de advocaat vergoeden. Dat is niet terecht! VHet Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de declaraties van advocaten ten aanzien van reistijd gemaakt in het kader van de behandeling van strafzaken die zonder oplegging van straf of maatregel zijn geëindigd, integraal voor vergoeding in aanmerking komen tenzij deze onredelijk hoog voorkomen.anuit het uitgangspunt van de vrije advocaatkeuze kan een client een advocaat kiezen die hij zelf wil, ongeacht waar die advocaat vandaan moet komen. Wanneer bij vrijspraak of sepot deze reistijd later niet zou worden vergoed, leidt dat tot een beperking in deze vrije advocaatkeuze (Gerechtshof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5621).Lees meer ›

Volledige schadevergoeding voor kosten van rechtsbijstand advocaat

Geplaatst op 08 juni 2016

Indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat de kosten van rechtsbijstand met het oog op een effectieve en behoorlijke verdediging van de verdachte noodzakelijk zijn, dienen de kosten van rechtsbijstand volledig door de rechter te worden vergoed, zo volgt uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, 12 december 2000, LJN: AA8923.Lees meer ›

Schadevergoeding bij onthouden medische zorg

Geplaatst op 03 juni 2016

Wanneer u tijdens uw detentie niet de geschikte medische zorg hebt gekregen voor uw gezondheidsproblemen, zou dat na een sepot of een vrijspraak nog zelfs kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding. Het onthouden van de noodzakelijke medische zorg een onmenselijke en vernederende aanpak, zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook in de zaak Yunus.Lees meer ›

Verrekening schadevergoeding ogv art. 90 lid 3 Sv.

Geplaatst op 17 mei 2016

Heeft u nog openstaande boetes bij het CJIB en/of andere aan de Staat verschuldigde geldsommen, dan moet u bij een verzoek tot schadevergoeding ex. artikel 89 en 591a Sv. er rekening mee houden dat de toe te kennen schadevergoeding zal worden verrekend met deze boetes en geldsommen. De wettelijke basis voor deze verrekening is artikel 90 lid 3 Sv.Lees meer ›

Hogere schadevergoeding voorarrest voor minderjarige

Geplaatst op 17 mei 2016

Wanneer een minderjarige gewezen ten onrechte in voorarrest heeft gezeten, moet daarvoor een hogere schadevergoeding op grond van artkel 89 Sv. worden toegekend dan bij een volwassen verdachte. Hiervoor zijn meerdere argumenten te geven. In de jurisprudentie zien we gelukkig steeds meer zaken waarbij ook rechters die mening zijn toegedaan. Voorarrest voor minderjarigen weegt zwaarder en moet alleen al om die reden een hogere schadevergoeding dan het in de LOVS vastgestelde forfaitiare bedragen aan schadevergoeding opleveren. Lees meer ›

Uurtarief advocaat bij vergoeding kosten van rechtsbijstand

Geplaatst op 24 januari 2016

In de jurisprudentie bestaat er veel onduidelijkheid over de hoogte van de kosten van rechtsbijstand die een advocaat kan vorderen namens een client. Lees meer ›

Bij voorwaardelijk sepot geen schadevergoeding

Geplaatst op 18 december 2015

Na een voorwaardelijk sepot zou u kunnen proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen wanneer de proeftijd is verstreken. Toch zien we in de jurisprudentie dat bij een voorwaardelijk sepot niet snel schadevergoeding wordt toegekend. De rechter wijst het verzoek tot schadevergoeding meestal af wegens het ontbreken van gronden van billijkheid. Lees meer ›

Schadevergoeding voor voorarrest ondanks veroordeling ander feit

Geplaatst op 11 mei 2015

Uitgangspunt bij de toekenning van schadevergoeding wegens onterecht voorarrest is dat de strafzaak is geeindigd in een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot. Het moet dan gaan om een integrale vrijspraak. U moet van alle ten laste gelegde feiten worden vrijgesproken. Wanneer u toch bent veroordeeld voor een feit, hoe onbenullig dat feit ook is, hebt u in beginsel geen recht op schadevergoeding voor het onterechte voorarrest, zelf niet als voor het feit waarvoor u bent veoordeeld uiteindelijk geen gevangenisstraf is opgelegd of een straf die minder is dan de tijd dat u al in voorarrest hebt gezeten. Lees meer ›

Hogere schadevergoeding voorarrest

Geplaatst op 22 maart 2015

In sommige gevallen bestaat er aanleiding om een hogere vergoeding dan de gebruikelijke schadevergoedingen voor een verdachte die onterecht in voorarrest heeft gezeten. In de jurisprudentie zien we steeds vaker zaken voorbij komen waarin de rechter een hogere schadevergoeding toekent. Lees meer ›

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag 552a Sv.

Geplaatst op 10 februari 2015

Ook wanneer u hebt geklaagd over de weigering tot teruggave van in beslag genomen goederen, en daarbij het klaagschrift ex artikel 552a Sv. gegrond is verklaard, hebt u recht op schadevergoeding. 

Qua schadevergoeding moet u denken aan de volgende posten:

  • Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand
  • Vergoeding van de rente over de in beslag genomen geldbedragen (heffingsrente AWR)
  • Vergoeding gederfde inkomsten wegens bijwonen zittingen

Lees meer ›

Standaardvergoeding bij onterechte detentie is alleen voor immateriële schade

Geplaatst op 21 oktober 2014

De rechtspraak heeft oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Naast deze oriëntatiepunten die dienen ter bevordering van de rechtseenheid in de strafoplegging, is in de loop der jaren door de rechtspraak (het LOVS) nog een aantal andere afspraken ter bevordering van de rechtseenheid gemaakt, waaronder normbedragen voor de schadevergoeding wegens ’ten onrechte’ in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd. Op dit moment zijn de normbedragen ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering:

  • voor het verblijf in een politiecel: € 105,00 per dag;
  • voor het verblijf in een huis van bewaring: € 80,00 per dag;
  • voor het verblijf in een huis van bewaring in beperkingen of in een extra beveiligde inrichting: € 80,00 + € 25,00 per dag.

In de afgelopen jaren hebben de verschillende gerechten de vraag of deze normbedragen slechts zien op immateriële schade of dat ze ook vermogensschade bevatten, wisselend beantwoord. Nog altijd is er geen vaste lijn in de jurisprudentie te ontdekken.
In de afgelopen periode was het uitgangspunt van de rechtbank Limburg dat de normbedragen in beginsel zowel immateriële als materiële schade behelzen en dat van dit uitgangspunt slechts wordt afgeweken, indien toepassing ervan tot een onbillijke situatie zou leiden. Met deze beschikking formuleert de rechtbank Limburg een nieuw uitgangspunt, zoals hierna wordt toegelicht.

De rechtbank Limburg heeft nu bepaald dat deze standaardvergoeding enkel is bedoeld ter dekking van de immateriele schade, en dat de gewezen verdachte daarnaast ook recht heeft op vergoeding van de materiele schade (Rb Limburg, 8 juli 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:6799):

“De rechtbank is, gelet op de relatief beperkte hoogte van de normbedragen, van oordeel dat deze bedragen slechts zouden moeten zien op vergoeding van immateriële schade. Immers, indien deze normbedragen ook een component vermogensschade zouden behelzen, zou de hoogte van het resterende bedrag voor de immateriële schadevergoeding in veel gevallen verwaarloosbaar zijn, hetgeen tot een onbillijke situatie en, afhankelijk van de hoogte van de vermogensschade, tot rechtsongelijkheid leidt. Bovendien is de rechtbank bij nader inzien van oordeel dat als uitgangspunt voor vergoeding op basis van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering dient te gelden dat een vergoeding wordt toegekend voor daadwerkelijk geleden vermogensschade als rechtstreeks gevolg van ondergane detentie. In dit systeem zou niet passen dat voor die schade een forfaitaire component ligt besloten in de normbedragen, temeer daar vermogensschade, zeker in de vorm van gederfde inkomsten, nauwkeurig kan worden berekend, hetgeen op zich al meebrengt dat voor de berekening daarvan geen behoefte bestaat aan het hanteren van forfaitaire bedragen. (Zie: ECLI:NL:GHDHA:2014: 1594.) Dit betekent dat goed onderbouwde gederfde inkomsten, naast toekenning van het forfaitaire bedrag, in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen.”
Lees meer ›

Schadevergoeding na onterecht vastgezeten

Geplaatst op 01 april 2014

Wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring hebt u in veel gevallen recht op schadevergoeding. Lees meer ›

schadevergoeding na onterechte aanhouding

Geplaatst op 01 april 2014

Wanneer u door de politie onterecht bent aangehouden, hebt u in sommige gevallen recht op schadevergoeding. Lees meer ›

Declaratie advocaat hoeft niet daadwerkelijk betaald te zijn om schadevergoeding te kunnen krijgen

Geplaatst op 24 januari 2014

Wanneer uw advocaat werkzaamheden voor u heeft verricht in de strafzaak, zal u hiervoor een declaratie ontvangen. Uiteraard moet u die betalen, maar soms komt het voor dat de advocaat bij een vrijspraak aangeeft dat u die niet meteen hoeft te betalen, omdat er een verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend. Soms weigeren rechtbanken en/of officieren van justitie in die gevallen schadevergoeding toe te kennen met als reden dat de declaratie wel eerst dadwerkelijk betaald moet zijn. Dat is niet terecht, zoals volgt uit de volgende uitspraken: Lees meer ›

Ook schadevergoeding na zuiver politiesepot

Geplaatst op 24 januari 2014

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 februari 2013, LJN:BX5566 geoordeeld dat een verdachte ook na een sepot recht heeft op schadevergoeding. De Hoge Raad laat in deze uitspraak echter in het midden of dit alleen geldt bij een OM-sepot of ook na een zuiver politiesepot. In de lagere rechtspraak wordt hier wel duidelijkheid over gegeven. Lees meer ›

Ruim 30.000 euro schadevergoeding voor ex-verdachte zoon vermoord echtpaar

Geplaatst op 20 november 2013

De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding van ruim 30.000 euro toegekend aan een man die was langer dan drie jaar verdachte in een moordzaak was. Hij werd verdacht van de moord op zijn ouders en zat 100 dagen in voorlopige hechtenis. In juni 2013 verklaarde de rechtbank de strafzaak tegen hem als beëindigd. Hij diende een verzoek tot schadevergoeding in bij de rechtbank van 100.000 euro. Lees meer ›

Schadevergoeding verhoor politie

Geplaatst op 22 oktober 2013

Enkel voor de tijd dat u kwijt bent geweest in verband met een verhoor bij de politie kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen. Ook niet wanneer u in verband met het verhoor enige tijd op het politiebureau hebt gezeten. De wet bepaalt dat een gewezen verdachte pas recht heeft op schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Voor de eerste fase, die van het ophouden voor verhoor (op het politiebureau), biedt de wet geen mogelijkheid tot schadevergoeding. Lees meer ›

Schadevergoeding inverzekeringstelling

Geplaatst op 16 oktober 2013

Op grond van artikel 89 Sv. heeft een gewezen verdachte na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot recht op schadevergoeding. Artikel 89 Sv. biedt recht op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte in voorarrest heeft gezeten. Echter het artikel biedt alleen een grondslag voor schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Lees meer ›

Steeds meer schadevergoeding na onterechte detentie in politiecel

Geplaatst op 06 september 2013


Nieuwsartikel op AD.nl – 6 september 2013

De overheid is steeds meer geld kwijt aan schadeclaims van mensen die ten onrechte in de cel zijn gezet. Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim 23 miljoen euro geclaimd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Nooit eerder was de overheid zo veel miljoenen kwijt aan claims van ex-verdachten. Lees meer ›

Schadevergoeding strafzaak

Geplaatst op 11 augustus 2013

U hebt recht op schadevergoeding bij het einde van de strafzaak. De strafzaak is geeindigd wanneer u onherroepelijk bent vrijgesproken of bij ontslag van rechtsvervolging. Ook eindigt de strafzaak wanneer de officier de strafzaak seponeert. U kunt aanspraak maken op schadevergoeding voor o.a. de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten, en kosten van rechtsbijstand. Lees meer ›

sepot

Geplaatst op 08 augustus 2013

Een sepot is een beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten. Bij een sepot beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord “sepot” gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken. Lees meer ›

Ook schadevergoeding bij sepot, niet-ontvankelijkheid OM en ongegrond verklaard beklag 12 Sv.

Geplaatst op 09 juni 2013

Niet alleen na vrijspraak, maar ook bij sepot, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, en bij afwijzing van een door een ander ingediend klaagschrift ex artikel 12 Sv. wegens het uitblijven van vervolging, hebt u als gewezen verdachte recht op schadevergoeding. Dit is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in de uitspraak LJN: BX5566, Hoge Raad, 19 februari 2013. Lees meer ›

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag beslag (art. 552a Sv)

Geplaatst op 09 juni 2013

Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.Indien door de officier van justitie goederen in beslag zijn genomen, en de officier weigert om deze terug te geven, dan kunt u als beslagene of als rechthebbende een klaagschrift ex. artikel 552a Sv hiertegen indienen. Indien dat beklag vervolgens gegrond wordt verklaard, kunt u een verzoekschrift indienen strekkende tot verkrijging van schadevergoeding. Lees meer ›

Voorwaarde voor schadevergoeding: alleen bij algehele vrijspraak

Geplaatst op 09 juni 2013

Wilt u aanspraak kunnen maken op schadevergoeding na vrijspraak, dan is het van belang dat u vrijspraak krijgt voor alle feiten op de dagvaarding. Geldt de vrijspraak alleen voor een of meerdere feiten, en wordt u voor een ander feit wel veroordeeld, dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Lees meer ›

test

Schadevergoeding wegens onterecht ingehouden rijbewijs

Geplaatst op 09 juni 2013

Ook wanneer uw rijbewijs door justitie is ingehouden, en u later wordt vrijgesproken of de strafzaak wordt geseponeerd, dan hebt u op grond van de wet recht op schadevergoeding. Lees meer ›

Hoogte schadevergoeding voorarrest

Geplaatst op 01 mei 2013

De hoogte van de schadevergoeding voor het voorarrest is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de zaak, de nadelige gevolgen die u hebt ondervonden wegens het voorarrest, en de overige omstandigheden van het geval. Lees meer ›

Schadevergoeding na onterecht vastzitten

Geplaatst op 01 mei 2013

Wanneer u onterecht vast hebt moeten zitten op het politiebureau, kunt u aanspraak maken op immateriele schadevergoeding. Artikel 89 Sv bepaalt dat een gewezen verdachte recht heeft op schadevergoeding voor de tijd dat hij onterecht op het politiebureau en in een huis van bewaring in voorarrest heeft moeten vastzitten. Lees meer ›

Inverzekeringstelling

Geplaatst op 27 januari 2013

Op grond van artikel 89 Sv. hebt u alleen echt op schadevergoeding wegens uw verblijf op het politiebureau vanaf het moment dat u in verzekering bent gesteld.

Wat is een inverzekeringstelling?

De inverzekeringstelling is het verblijf op het politiebureau dat volgt op de fase van het ophouden voor verhoor. Bij de inverzekeringstelling zal een Hulp-Offiicier van Justitie (HOvJ) tegen u zeggen dat u nog voor maximaal 3 dagen op het politiebureau moet blijven. U krijgt dan ook een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt. Dit is een formulier waarop het feit waarvan u verdacht wordt, staat vermeld, alsook dat u nog voor maximaal 3 dagen kunt worden vastgehouden.

Hoe weet ik of ik in verzekering ben gesteld?

U moet hier de verschillende fasen van het voorarrest onderscheiden. Wanneer u wordt aangehouden, en naar een politiebureau wordt overgebracht, zit u in de fase van het ophouden voor verhoor. U mag dan maximaal 6 uur op het politiebureau worden vastgehouden, waarbij de tijd tussen 0.00u en 9.00u niet meetelt. Wordt u dus om 2.30u ’s nachts aangehouden, dan mag u tot maximaal 15.00u worden vastgehouden op het politiebureau.

Na de fase van het ophouden voor verhoor, wordt u in verzekering gesteld. Het kan zijn dat ze u ook kort na de aanhouding in verzekering stellen, dus het hoeft niet zo te zijn dat u eerst 6 uur hebt vastgezeten op het politiebureau. Bij een inverzekeringstelling komt altijd een hulpofficier van justitie u vertellen dat u nog voor maximaal 3 dagen in verzekering wordt gesteld. U krijgt ook standaard een kopie van het bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt. Bewaar deze goed!

Pas vanaf de fase van de inverzekeringstelling heeft een gewezen verdachte recht op schadevergoeding bij sepot van de strafzaak. Twijfelt u of u in verzekering bent gesteld, neem dan eerst even contact met ons op.

Ik ben NIET in verzekering gesteld. Heb ik dan wel recht op schadevergoeding?

Als u niet in verzekering bent gesteld, kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen voor de tijd dat u op het politiebureau hebt vastgezeten. Indien de strafzaak is geseponeerd, kunt u hoogstens schadevergoeding vragen voor de kosten van rechtsbijstand en eventueel gemaakte onderzoekskosten.

Indien u door de rechter bent vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, dan kunt u weer wel schadevergoeding vragen. U komt dan onder andere in aanmerking voor schadevergoeding in verband met gederfde inkomsten omdat u niet kon werken, en u hebt recht op een reiskostenvergoeding. Lees meer ›

Voorwaarden voor schadevergoeding na einde strafzaak

Geplaatst op 23 november 2012

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de (straf)zaak te zijn geëindigd zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel) door de rechter is toegepast. 
Dit is in de navolgende gevallen:

  • Sepot
  • Vrijspraak
  • Ontslag van rechtsvervolging
  • Openbaar Ministerie is niet-ontvankelijk in de vervolging

Lees meer ›

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding