085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Verrekening schadevergoeding ogv art. 90 lid 3 Sv.

Heeft u nog openstaande boetes bij het CJIB en/of andere aan de Staat verschuldigde geldsommen, dan moet u bij een verzoek tot schadevergoeding ex. artikel 89 en 591a Sv. er rekening mee houden dat de toe te kennen schadevergoeding zal worden verrekend met deze boetes en geldsommen. De wettelijke basis voor deze verrekening is artikel 90 lid 3 Sv.

Wettelijk kader verrekening schadevergoeding

In de “Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Gratiewet (herziening gratieregeling en regeling inzake schadevergoeding voor voorlopige hechtenis)”, EK 1994-1995, 23 960, nr.270, staat onder meer:

Artikel 1

In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende wijzingen aangebracht:

A

Artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:

a. Na het tweede lid worden ingevoegd een nieuw derde en vierde lid die luiden:

“Indien de rechter beslist tot het toekennen van schadevergoeding, wordt het uit te keren bedrag verrekend met geldboeten en andere aan de Staat verschuldigde geldsommen, tot betaling waarvan de verzoeker bij onherroepelijk geworden vonnis of arrest in een strafzaak is veroordeeld en die nog niet door hem zijn voldaan.

Artikel 90 lid 3 Sv luidt thans:

Indien de rechter beslist tot het toekennen van een schadevergoeding, wordt het uit te keren bedrag verrekend met geldboeten en andere aan de Staat verschuldigde geldsommen, tot betaling waarvan verzoeker bij onherroepelijk geworden vonnis of arrest in een strafzaak is veroordeeld of tot betaling waartoe de verzoeker op grond van een jegens hem uitgevaardigde, onherroepelijk geworden strafbeschikking verplicht is, een en andere voor zover die nog niet door hem zijn voldaan.

Daarnaast blijkt uit de Memorie van Toelichting Kamerstukken II 1994/95, 23 960, nr. 3 Kamerstukken II 1994/95, 23 960, nr. 3, p. 5 onder meer het volgende:

(…) het door de rechter toegekende bedrag van de schadevergoeding aanstonds te verrekenen met nog openstaande aan de Staat verschuldigde geldbedragen, waartoe de verzoeker om schadevergoeding reeds bij onherroepelijk geworden vonnis of arrest is veroordeeld. Daarbij valt te denken aan de schadevergoedingsmaatregel, geldboete, wederrechtelijk verkregen voordeel en storting in het Waarborgfonds Motorverkeer. Het ligt voor de hand dat een dergelijk rechterlijk bevel de inning van deze geldbedragen aanzienlijk zal vergemakkelijken (…)

Voorbeelden verrekening schadevergoeding in jurisprudentie

In de jurisprudentie komen we verschillende zaken tegen waarbij de rechter tot verrekening van de schadevergoeding is overgegaan:

  • Rb Amsterdam, 27 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3154 (verrekening vanwege vordering benadeelde partij)

Afwijzing verrekening met schadevergoeding

Gelukkig komen we in de jurisprudentie ook voorbeelden tegen waarbij de vordering van de officier van justitie tot verrekening op grond van artikel 90 lid 3 Sv. is afgewezen:

  • Rb Limburg, 22 maart 2016, NbSr 2016, 110 (een niet actueel overzicht van de openstaande boetes)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding