085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of recht heb op schadevergoeding?

U hebt volgens de wet recht op schadevergoeding indien uw strafzaak is geëindigd zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr is toegepast. In normaal Nederlands betekent dit dat u recht hebt op schadevergoeding wanneer u door de rechter bent vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, of het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is verklaard. Ook wanneer uw strafzaak door de officier van justitie of door de politie is geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor schadevergoeding? Doe dan de vragenmodule of neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.

Wat is een vrijspraak?

Vrijspraak is wanneer de rechter zegt dat u niet schuldig bent aan het strafbare feit of de feiten waarvoor u was gedagvaard. De rechter acht dan niet wettig en overtuigend bewezen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan de feiten waarvan u verdacht wordt, en spreekt u vrij. U krijgt dan geen straf of maatregel opgelegd. U hebt recht op schadevergoeding wanneer u voor alle feiten op de dagvaarding wordt vrijgesproken.

Wat betekent een ontslag van alle rechtsvervolging?

De rechter zal u ontslaan van rechtsvervolging wanneer hij het feit dat u verweten wordt wel bewezen acht, maar wanneer u daarvoor niet strafbaar bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u uit noodweer (zelfverdediging) handelde, of omdat er sprake is van een andere strafuitsluitingsgrond. De rechter zal duidelijk zeggen dat u niet strafbaar bent voor wat u gedaan hebt en dat u daarom geen straf of maatregel krijgt opgelegd. Alleen bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging voor alle feiten op de dagvaarding, hebt u recht op schadevergoeding.

Wanneer wordt het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard?

Er bestaan verschillende redenen waarom het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Vaak doet de rechter dat wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie of wanneer het feit verjaard is. De rechter zal duidelijk zeggen dat hij het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk acht. Voor u is het gevolg dat u geen straf of maatregel opgelegd krijgt.

Is het altijd zo dat wanneer geen straf of maatregel opgelegd wordt, de gewezen verdachte recht heeft op schadevergoeding?

In beginsel wel. Er geldt alleen een kleine uitzondering. Het kan zijn dat de rechter u wel schuldig acht, maar geen straf of maatregel aan u oplegt. Juridisch betekent dit dat de rechter artikel 9a Sr toepast. Alleen in dat geval hebt u geen recht op schadevergoeding, ook al wordt aan u geen straf of maatregel opgelegd.

Wat houdt een sepot in?

U merkt vaak pas dat u verdachte bent, wanneer u door de politie als verdachte wordt gehoord? Anders dan men vaak denkt, stopt de verdenking niet nadat u weer het politiebureau uitloopt. U blijft verdachte totdat u officieel bericht ontvangt van de politie of het Openbaar Ministerie dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. Dat officiële bericht heet ook wel een sepotbericht. De strafzaak wordt dan geseponeerd. 
Vaak gebeurt het dat de politie na een verhoor niets meer laat horen. Accepteer dat niet, en informeer actief en regelmatig bij de politie of u nog als verdachte wordt beschouwd! De politie is verplicht aan u een sepotbericht te sturen indien u niet meer als verdachte wordt gezien. 
Lukt u het niet om een sepotbericht te krijgen van de politie? Neem dan contact met ons op zodat wij namens u kunnen informeren bij de politie. Op een brief van een advocaat wordt vaak sneller gereageerd.

Binnen welke termijn moet de schadevergoeding worden aangevraagd?

Na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dient u binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van die uitspraak een verzoekschrift voor schadevergoeding indienen. Na een (politie)sepot, moet u binnen drie maanden na de ontvangst van het sepotbericht het verzoekschrift indienen.

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

In de artikelen 89 en 591a Sv wordt een limitatieve opsomming gegeven van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot. Voor schadevergoeding komt in aanmerking:

  • De tijd dat de gewezen verdachte ten onrechte in voorarrest heeft gezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring (voor iedere dag dat u ten onrechte op het politiebureau hebt vastgezeten (inverzekeringstelling), heeft u recht op een vergoeding van € 105,00; voor iedere dag in een huis van bewaring hebt u recht op een bedrag van € 80,00)
  • Gederfde inkomsten tijdens de onterechte vrijheidsbeneming (bijv. gemist salaris of andere inkomsten)
  • Reis- en verblijfskosten in verband met de zitting (o.a. kilometervergoeding voor zittingen, parkeerkosten)
  • Tijdsverzuim in verband met de zitting (gederfde inkomsten omdat u op de zitting aanwezig moest zijn)
  • De kosten van rechtsbijstand (o.a. kosten advocaat)

Wat kost het om schadevergoeding aan te vragen?

Niets! Wij kunnen voor u GRATIS* een verzoekschrift indienen om schadevergoeding aan te vragen. Wij kunnen u deze dienstverlening gratis aanbieden omdat wij onze kosten tevens vergoed krijgen van de overheid. De overheid betaalt onze kosten dus.

*Alleen bij zaken met een belang van meer dan € 2.500,00 aan te vorderen schadevergoeding vragen wij bovenop de standaardvergoeding die wij van de Staat ontvangen een percentage van 15% van de aan u toegekende schadevergoeding. Dit heeft voor u als voordeel dat u zeker weet, dat wij het maximale bedrag aan schadevergoeding eruit zullen halen, nu wij zelf ook profijt hebben van een hogere vergoeding.

Hoe kan ik de schadevergoeding aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier op onze website invullen. Wij zullen dan vervolgens voor u een verzoekschrift opstellen en deze  ter goedkeuring en ondertekening naar u toesturen. Na ondertekening kunt u het verzoekschrift rechtstreeks naar de rechtbank toesturen of naar ons, waarna wij het verzoekschrift namens u kunnen indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding