085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Volledige schadevergoeding voor eerste dag inverzekeringstelling

Voor de berekening van de aftrek van het voorarrest wordt de eerste dag van de verzekering als een volle dag aangemerkt. Dit volgt uit de uitspraak van het Hof den Haag, 1 september 2016, NbSr 2016, 181.

€ 105,00 schadevergoeding voor eerste dag inverzekeringstelling

Verzoeker is van het hem ten laste gelegde feit vrijgesproken. Dit arrest is onherroepelijk geworden en namens verzoeker is vervolgens bij een tijdig ter griffie van het Hof ingekomen verzoekschrift gevraagd om toekenning van een schadevergoeding van € 105,00 ter zake van het door de verzoeker in zijn strafzaak ondergane voorarrest. Verzoeker is niet verschenen bij de behandeling van het verzoekschrift door de raadkamer, waarna de advocaat-generaal geconcludeerd heeft tot afwijzing van het verzoek.

Eerste dag inverzekeringstelling telt als volledige dag

De strafzaak tegen de verzoeker is geëindigd met een beslissing, waarmee hij op grond van art. 89 lid 1 Sv vergoeding kan vragen voor de schade, die hij heeft geleden als gevolg van het door hem ondergane voorarrest. Ingevolge het hier toepasselijke art. 90 lid 1 Sv heeft toekenning van die schadevergoeding steeds plaats, indien en voor zover daartoe, naar het oordeel van het Hof, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Anders dan de advocaat-generaal acht het Hof in de onderhavige procedure termen aanwezig voor analoge toepassing van art. 27 lid 2 Sr, dat bepaalt dat voor de berekening van de aftrek van het voorarrest de eerste dag van de verzekering als een volledige dag wordt aangemerkt.

Bij zijn oordeel heeft het Hof tevens gelet op HR 9 februari 1993, DD 1993, 291, waarin werd overwogen dat een veroordeelde recht heeft op een volledige dag aftrek van voorarrest, ook indien de inverzekeringstelling maar enkele uren heeft geduurd.

Het Hof wijst het verzoek dus toe en kent een schadevergoeding toe volgens de gebruikelijke forfaitaire vergoedingsmaatstaf van €105,00.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding