085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag beslag (art. 552a Sv)

Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.Indien door de officier van justitie goederen in beslag zijn genomen, en de officier weigert om deze terug te geven, dan kunt u als beslagene of als rechthebbende een klaagschrift ex. artikel 552a Sv hiertegen indienen. Indien dat beklag vervolgens gegrond wordt verklaard, kunt u een verzoekschrift indienen strekkende tot verkrijging van schadevergoeding.


Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BG2191, 3 februari 2009) 
“De art. 591, tweede en vijfde lid, in verbinding met art. 591a, tweede en vierde lid, Sv voorzien in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een raadsman voor het indienen van een klaagschrift als  bedoeld in art. 552a Sv. Een verzoek tot toekenning van een dergelijke  vergoeding kan, gelet op het van overeenkomstige toepassing verklaarde  tweede lid van art. 591 Sv, worden ingediend “binnen drie maanden na het eindigen van de zaak”. Onder het eindigen van de zaak dient in dit  verband te worden verstaan het onherroepelijk worden van de beslissing  op het op de voet van art. 552a Sv ingediende klaagschrift.”

Voorwaarde is dan wel dat de beklagzaak eindigt met een uitspraak. Wanneer het klaagschrift tussentijds wordt ingetrokken omdat de officier van justitie de in beslag genomen goederen teruggeef om u niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat de goederen al zijn teruggegeven, hebt u helaas geen recht op schadevergoeding. 

Kosten rechtsbijstand

Zoals ook bepaald in artikel 591a Sv. kunt u bij gegrond verklaring van het beklag ook schadevergoeding vorderen voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand. Dit volgt o.a. uit LJN: BT6483, Rechtbank Alkmaar, 3 oktober 2011, waarin de rechter ten aanzien van de kosten van rechtsbijstand bepaalde: “Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.”

Waardevermindering goed

Indien het in beslag genomen goed in waarde is verminderd tijdens het beslag dan kunt u ook het bedrag van de waardevermindering vorderen als schadevergoeding. In LJN: BT6483, Rechtbank Alkmaar, 3 oktober 2011 kende de rechter een bedrag van € 6.679,91 toe als vergoeding wegens de waardevermindering van een bedrijfsauto.

MAAR LET OP:

Niet-ontvankelijkheid verzoek schadevergoeding nu strafzaak nog niet is geeindigd

Rb Overijssel, 10 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:450
De rechtbank overweegt als volgt. Het verzoek in kwestie strekt tot vergoeding van kosten gemaakt in het kader van een beklagprocedure ex artikel 552a Sv. in welke procedure verzoeker als belanghebbende kon worden aangemerkt. Op 4 september 2015 heeft de meervoudige raadkamer in deze rechtbank het klaagschrift van verzoeker gegrond verklaard. Betrokkene is echter tevens verdachte in het nog lopende vervolgingsproces van de aan de beklagzaak gekoppelde strafzaak waarin nog een oordeel dient te worden gegeven over de strafrechtelijke aansprakelijkstelling van verzoeker. De rechtbank is derhalve van oordeel dat nu niet is voldaan aan het vereiste in artikel 591a Sv dat de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a Sr., terwijl niet op voorhand kan worden gesteld dat er geen aansprakelijkstelling van verdachte door de strafrechter zal volgen, er geen ruimte is voor inwilliging van het verzoek. Verzoeker dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding