085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag 552a Sv.

Ook wanneer u hebt geklaagd over de weigering tot teruggave van in beslag genomen goederen, en daarbij het klaagschrift ex artikel 552a Sv. gegrond is verklaard, hebt u recht op schadevergoeding. 

Qua schadevergoeding moet u denken aan de volgende posten:

  • Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand
  • Vergoeding van de rente over de in beslag genomen geldbedragen (heffingsrente AWR)
  • Vergoeding gederfde inkomsten wegens bijwonen zittingen

Grondslag schadevergoeding

De art. 591, tweede en vijfde lid, in verbinding met art. 591a, tweede en vierde lid, Sv voorzien in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een raadsman voor het indienen van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv. Een verzoek tot toekenning van een dergelijke vergoeding kan, gelet op het van overeenkomstige toepassing verklaarde tweede lid van art. 591 Sv, worden ingediend “binnen drie maanden na het eindigen van de zaak”. Onder het eindigen van de zaak dient in dit verband te worden verstaan het onherroepelijk worden van de beslissing op het op de voet van art. 552a Sv ingediende klaagschrift.
Op grond van het eveneens van overeenkomstige toepassing verklaarde art. 591a, tweede lid, Sv moet hierbij worden gedacht aan zaken die eindigen met een gegrondverklaring van het klaagschrift. (HR 3 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG2191)

Wettelijke rente bij beslag geldbedrag

Wat betreft het verzoek om vermeerdering van de terug te geven geldbedragen met wettelijke rente verdient nog opmerking dat de daaraan kennelijk ten grondslag liggende opvatting dat in een geval als het onderhavige op de Staat de plicht rust om de “wettelijke rente” te vergoeden, geen steun vindt in art. 6:119 BW noch in enige andere wetsbepaling. Op grond van art. 6:119 BW is voor vergoeding van (gefixeerde) wettelijke rente eerst plaats indien schadevergoeding verschuldigd is wegens vertraging in de voldoening van een geldsom.
Tevens verdient in dit verband opmerking dat de Aanwijzing ontneming 2005 in § 4.4.2 inhoudt dat de Staat sinds 1 januari 1998 rente vergoedt over door het Openbaar Ministerie inbeslaggenomen geld volgens een percentage gelijk aan dat van de heffingsrente als bedoeld in art. 30f, zesde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. (HR 3 februari 2009,  ECLI:NL:HR:2009:BG2191)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding