085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Schadeposten

Er zijn verschillende soorten schadeposten, hieronder treft u een overzicht aan:

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

Na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot kunt u een vergoeding vragen voor de door u geleden schade. De verschillende schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen, staan vermeld in de artikelen 89 en 591a Sv. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende schadeposten, met een korte toelichting en instructie voor de benodigde informatie en documenten die nodig zijn voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift.

Immateriële schade na onterechte vrijheidsbeneming

Wanneer u ten onrechte in voorarrest hebt gezeten, hebt u recht op schadevergoeding.

Bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding wordt over het algemeen aansluiting gezocht bij de in het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS) afgesproken forfaitaire bedragen van € 105,00 per dag indien de inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis in een politiebureau is ten uitvoer gelegd en/of de voorlopige hechtenis in alle beperkingen is doorgebracht, alsmede € 80,00 voor elke dag indien de tenuitvoerlegging in een huis van bewaring (of in een jeugdinrichting) heeft plaatsgevonden. 

In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om een hogere vergoeding te vragen. U kunt in dat geval het beste eerst telefonisch contact met ons opnemen.

In het aanvraagformulier dient u de periode van de detentie op het politiebureau en in het huis van bewaring te vermelden, met vermelding van het aantal dagen.  Geef afzonderlijk de periode op dat  u in het huis van bewaring hebt gezeten, en ook de periode van de beperkingen. Indien u de periode dat u hebt vastgezeten niet (zeker) meer weet, kunt u ook volstaan met het invullen van het aantal dagen. Wij zullen eventueel bij het parket navraag doen over deze periode.

Bij de berekening van het aantal dagen, mag u de eerste dag niet meetellen, maar de dag van de invrijheidstelling weer wel. Indien u de eerste dag direct in vrijheid bent gesteld, kunt u de datum van de dag van de inverzekeringstelling invullen, gevolgd door “1” bij het aantal dagen.

> Meer informatie berekening immateriele schadevergoeding

Vermogensschade na onterechte vrijheidsbeneming

Het kan zo zijn dat u naast immateriële schade, ook vermogensschade lijdt of heeft geleden als gevolg van de onterechte vrijheidsbeneming. 

In de meeste gevallen gaat het hier om gederfde inkomsten omdat u gedurende de tijd dat u hebt vastgezeten, niet hebt kunnen werken. U kunt vergoeding vragen van deze gederfde inkomsten mits u kunt bewijzen dat u in de betreffende periode ook daadwerkelijk had moeten werken. Dit bewijs kunt u leveren via een schriftelijke verklaring van uw werkgever. In deze verklaring dient uw werkgever de dagen in te vullen die u eigenlijk had moeten werken, alsmede het aantal uren per dag, en uw netto uurloon, zodat aan de hand hiervan eenvoudig uw gederfde inkomsten kunnen worden berekend. 
Zo heeft een persoon die tijdens de vrijheidsbeneming eigenlijk 3 dagen, 5 uur per dag had moeten werken, met een salaris van € 12,50 per uur, recht op vergoeding van een bedrag van € 187,50. 

Indien u een eigen onderneming heeft, is het vaak lastiger om de gederfde inkomsten aan te tonen. Een verklaring van een accountant of een potentieel opdrachtgever over het mislopen van een belangrijke opdracht kan hierin wellicht uitkomst bieden.

Indien u scholier bent, en als gevolg van de onterechte vrijheidsbeneming, een schooljaar bent blijven zitten, zouden we ook daarvoor een vergoeding kunnen vragen. Het is vaak wel moeilijk in dit soort zaken om het causaal verband aan te tonen. Wij moeten op z’n minst beschikken over een schriftelijke verklaring van school waarin de school bevestigt dat u het schooljaar hebt gedoubleerd omdat u in voorarrest hebt gezeten, terwijl u anders een redelijke kans zou hebben gehad om het schooljaar c.q. examen wel te halen. 

Reis- en verblijfskosten

Ook alle reis- en verblijfskosten in verband met de behandeling ter terechtzitting komen voor vergoeding in aanmerking. Het gaat echt alleen om die kosten die door u zijn gemaakt om bij de zitting aanwezig te kunnen zijn. Over het algemeen gaat het om de reiskosten die u hebt moeten maken, en de eventuele parkeerkosten. Bij verblijfskosten moet u onder meer denken aan de kosten van een hotelovernachting indien u in korte tijd tijdens meerdere zittingen aanwezig hebt moeten zijn en in redelijkheid niet van u gevergd kon worden dat u telkens op en neer reisde. 
De reis- en verblijfskosten voor andere doeleinden, bijvoorbeeld omdat u gehoord moest worden door de politie of gesprekken met de reclassering, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het gaat zowel om de reis- en verblijfskosten voor de zitting in eerste aanleg (rechtbank) als in hoger beroep (gerechtshof). 

Wij vorderen standaard een bedrag van € 0,19 per kilometer, op grond van de afstand vanaf uw woonadres tot de rechtbank of het gerechtshof, op basis van de kortste reisafstand.
Ook parkeerkosten komen voor vergoeding in aanmerking. U moet dan wel het parkeerkaartje meesturen.

Tijdsverzuim

Indien u vanwege de behandeling ter terechtzitting van uw strafzaak niet hebt kunnen werken, heeft u recht op een schadevergoeding wegens tijdsverzuim.

In de wet is de te vorderen schadevergoeding uitdrukkelijk beperkt tot het tijdsverzuim vanwege uw aanwezigheid ter terechtzitting. Omdat een zitting vaak slechts een half uur tot uur duurt, terwijl de zitting u ook reis- en wachttijd heeft gekost, kunt u over het algemeen een dagdeel (4 uren) per zitting rekenen.

In de meeste gevallen gaat het hier om gederfde inkomsten omdat u vanwege uw aanwezigheid tijdens de zitting(en), niet hebt kunnen werken. U kunt vergoeding vragen van deze gederfde inkomsten mits u kunt bewijzen dat u in de betreffende periode ook daadwerkelijk had moeten werken. Dit bewijs kunt u leveren via een schriftelijke verklaring van uw werkgever. In deze verklaring dient uw werkgever de dagen in te vullen die u eigenlijk had moeten werken, alsmede het aantal uren per dag, en uw netto uurloon, zodat aan de hand hiervan eenvoudig uw gederfde inkomsten kunnen worden berekend. 
Zo heeft een persoon die vanwege een zitting 2x een dagdeel onbetaald verlof heeft moeten opnemen, met een salaris van € 12,50 per uur, recht op vergoeding van een bedrag van € 100,00. 

Indien u een eigen onderneming heeft, is het vaak lastiger om de gederfde inkomsten aan te tonen. Een verklaring van een accountant of een potentieel opdrachtgever over het mislopen van een belangrijke opdracht kan hierin wellicht uitkomst bieden.

Tijdsverzuim ouders

Indien uw ouders (vanwege uw minderjarigheid) ook (verplicht) aanwezig waren tijdens de behandeling van de strafzaak ter terechtzitting, kunnen ook zij (ook) aanspraak maken op schadevergoeding wegens tijdsverzuim. 
Ook hier gaat het alleen om de tijd die zij niet hebben kunnen werken omdat zij tijdens de zitting aanwezig zijn geweest. Het gaat zowel om de zitting in eerste aanleg (rechtbank) als in hoger beroep (gerechtshof). 

Evenals dat geldt voor de gederfde inkomsten tijdens de vrijheidsbeneming, dienen de gederfde inkomsten ook nu in voldoende mate te worden onderbouwd. Indien uw ouders in loondienst werkzaam zijn, kunnen zij dat bewijs leveren door een verklaring door hun werkgever(s) op te laten stellen waaruit in voldoende mate volgt dat zij op het tijdstip van de zitting eigenlijk moesten werken, hetgeen niet mogelijk was door de zitting en dat zij daardoor gedurende die tijd geen loon hebben genoten. De werkgever dient te vermelden hoeveel uren uw ouders in totaal (met specificatie!) niet hebben kunnen werken en hoeveel uw netto uurloon bedraagt. Vaak krijgen zij hoogstens (inclusief reistijd) een dagdeel (4 uur) vergoed.

Kosten van rechtsbijstand

Op grond van artikel 591a Sv hebt u tevens recht op vergoeding van de door u gemaakte kosten van rechtsbijstand. 

Het gaat om de kosten die u uw advocaat moet betalen of heeft moeten betalen  in verband met de door hem verleende rechtsbijstand. Met name als u meerdere advocaten hebt gehad, is het belangrijk om zorgvuldig na te gaan hoe hoog de kosten van rechtsbijstand zijn. 

Indien de advocaat u op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand bijstond, heeft u hoogstens recht op terugbetaling van de door u betaalde eigen bijdrage. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand bij de declaratie van uw huidige toevoeging. Indien u in hoger beroep bent vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, hebt u wel recht op vergoeding van de in eerste aanleg door u betaalde eigen bijdrage. U dient deze eigen bijdrage dan te vermelden in op het aanvraagformulier.

Kosten opstellen verzoekschrift

In verband met de kosten voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift vorderen wij een standaardbedrag van € 275,00 inclusief BTW (bij behandeling van het verzoekschrift ter zitting bedraagt dit bedrag € 550,00). Deze vergoeding is in beginsel toereikend, waardoor wij het verzoekschrift gratis voor u kunnen indienen bij de rechtbank c.q. het gerechtshof. 
Indien en voor zover de daadwerkelijke kosten dit bedrag overstijgen, behouden wij ons het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te verrekenen met de later toegekende vergoeding. Wij vragen deze vergoeding standaard. U hoeft hier verder niets in te vullen.

Overige kosten en/of schade

Indien u nog andere kosten hebt gemaakt of anderszins schade hebt geleden in verband  met de behandeling van uw strafzaak of het voorarrest, verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Wij zullen dan in samenspraak met u bekijken of de door de door u geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de artikelen 89 en/of 591(a) Sv.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding