085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Ook schadevergoeding bij sepot gering feit

Geplaatst op 02 maart 2018

Ook bij een sepot 'gering feit' bestaat er de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de rechtbank, zo blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:503). 

Lees meer ›

Schadevergoeding voor iedere dag politiebureau

Geplaatst op 17 juli 2017

Voor iedere dag op het politiebureau moet u een schadevergoeding krijgen. In de jurisprudentie zien we dat er verschillend over wordt gedacht. De ene rechtbank kent voor een paar uur inverzekeringstelling op het politiebureau wel een schadevergoeding toe, de andere rechtbank pas vanaf een volle dag en weer een andere rechtbank telt de laatste dag niet meer voor de toekenning van schadevergoeding. Wat ons betreft zou voor iedere dag op het politiebureau een schadevergoeding toegekend moeten worden, juist dit vaak een behoorlijke impact heeft op mensen. Wij zullen uitspraken bespreken die dit uitgangspunt ondersteuenen.

Lees meer ›

Volledige schadevergoeding voor eerste dag inverzekeringstelling

Geplaatst op 18 oktober 2016

Voor de berekening van de aftrek van het voorarrest wordt de eerste dag van de verzekering als een volle dag aangemerkt. Dit volgt uit de uitspraak van het Hof den Haag, 1 september 2016, NbSr 2016, 181.

Lees meer ›

Meerdere advocaten in een zaak en honorarium van € 665,00 per uur

Geplaatst op 02 augustus 2016

Als uitgangspunt geldt dat moet worden uitgegaan van de declaratie van de advocaat. Alleen wanneer die onredelijk hoog is, zou die kunnen worden gematigd. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2241 oordeelde het hof dat de inzet van een tweede advocaat en een medewerker en het honorarium van € 665,00 excl. BTW per uur niet onredelijk is.

Beoordelingskader

Ingevolge artikel 591a, tweede lid, Sv kan een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand worden toegekend. Gelet op artikel 591a, vierde lid, juncto artikel 90, eerste lid, Sv heeft toekenning van vergoeding steeds plaats indien en voorzover, naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn. Dit uitgangspunt brengt mee dat in beginsel wordt uitgegaan van de declaraties van de raadsman of raadsvrouw, tenzij deze onredelijk hoog voorkomen.

Verweer OM

De advocaat-generaal heeft zich in raadkamer onder verwijzing naar drie op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken van het Hof Arnhem(-Leeuwarden) (ECLI-nrs GHARL:2013:1899, GHARN:2010:BO9523 en GHARN:2007:BC7391) op het standpunt gesteld dat het gedeclareerde uurtarief van € 665,- en de inzet van een tweede advocaat en medewerker niet billijk te noemen is. Het gehanteerde uurtarief is slechts verdedigbaar en redelijk/billijk te noemen als er sprake is van complexe materie die een specialisatie van een advocaat behoeven. Het betreft hier echter een relatief eenvoudige hennepzaak. Een uurtarief van

€ 250,- is daarom meer op zijn plaats. De advocaat is in de brief van 1 juni 2015 aan de rechtbank impliciet akkoord gegaan met matiging van het uurtarief. Verder is matiging van het aantal uren op zijn plaats omdat mrs. Knoops en Vosman dubbele werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot het pleidooi en het bijwonen van de terechtzitting van de rechtbank op 23 januari 2012 op zijn plaats. De advocaat-generaal heeft verzocht de declaratie van de raadsman te verminderen met (24 uur en 10 minuten bestede uren x (€ 665- € 250)) + 19% BTW = € 11.934,71.

Standpunt advocaat

Verzoeker wijst erop dat het honorarium is berekend op grond van het met cliënt overeengekomen uurtarief, waarbij het standaard uurtarief van mr. G.J. Knoops en een assisterend advocaat in rekening is gebracht. De werkwijze met twee raadslieden in de onderhavige zaak heeft eraan bijgedragen dat er efficiënt en kostenbesparend is gewerkt. Waar mogelijk zijn de werkzaamheden tegen een lager uurtarief verricht. Ten aanzien van het pleidooi is sprake geweest van aanvullende werkzaamheden en niet van overlappende werkzaamheden van mrs. Knoops en Vosman. Vanwege afwezigheid van mr. Knoops in januari 2012 was het noodzakelijk de verdediging door mr. Vosman te laten waarnemen. Zijn uren zijn niet door mr. Knoops gedeclareerd. Verder wordt verwezen naar jurisprudentie en het orientatie-punt van het LOVS voor integrale vergoeding voor de reistijd en reiskosten van de raadsman. In raadkamer is daaraan toegevoegd dat het geen strafzaak van eenvoudige aard was. Verzoeker is coffeeshophouder en de zaak kon daarom grote gevolgen voor hem hebben. De advocaat-generaal betwist niet dat verzoeker de facturen heeft voldaan. De advocaat is in de brief van 1 juni 2015 niet impliciet akkoord gegaan met matiging van het uurtarief en betwist wordt dat een uurtarief van € 250,- passender zou zijn.

Oordeel hof: kosten rechtsbijstand billijk

Gelet op het verzoek, de daarbij gevoegde declaraties, de aard van de zaak, het belang daarvan voor de gewezen verdachte als coffeeshophouder en het verloop van de strafzaak, kan, naar het oordeel van het hof, niet worden gezegd dat de door verzoeker opgevoerde kosten voor rechtsbijstand zowel voor wat betreft het gehanteerde uurtarief als het aantal gedeclareerde uren het hof onredelijk zijn. Vergoeding van de werkzaamheden van meerdere gekozen raadslieden is mogelijk (HR 2-2-1993, NJ 1993, 551) en het hof acht aannemelijk dat er ten aanzien van het pleidooi sprake is geweest van aanvullende werkzaamheden van mrs. Knoop en Vosman en niet van dubbele werkzaamheden. Het hof ziet in hetgeen het openbaar ministerie tegen de beslissing van de rechtbank heeft aangevoerd dan ook geen grond om de door de rechtbank toegekende vergoeding van kosten van een raadsman te verminderen en zal het hoger beroep daarom afwijzen.

Lees meer ›

Wanneer verdachte ivm schadevergoeding strafzaak 591a Sv.

Geplaatst op 12 juni 2016

Wanneer is iemand nu verdachte geweest zodat hij ook op grond van artikel 591a Sv. schadevergoeding kan vorderen voor de kosten van rechtsbijstand. Deze vraag deed zich voor in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, 16 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2015:7603.

Lees meer ›

Beoordelingskader bij verzoek schadevergoeding 591a Sv. voor kosten van rechtsbijstand

Geplaatst op 10 juni 2016

In de uitspraak van de rechtbank Gelderland, van 30 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8257 geeft de rechtbank een uitgebreide uiteenzetting van het beoordleingskader bij een verzoek tot schadevergoeding ex artikel 591a Sv. voor de kosten van rechtsbijstand.

Lees meer ›

Reistijd advocaat dient volledig te worden vergoed

Geplaatst op 08 juni 2016

Sommige rechtbanken willen niet de volledige reistijd van de advocaat vergoeden. Dat is niet terecht! VHet Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat de declaraties van advocaten ten aanzien van reistijd gemaakt in het kader van de behandeling van strafzaken die zonder oplegging van straf of maatregel zijn geëindigd, integraal voor vergoeding in aanmerking komen tenzij deze onredelijk hoog voorkomen.anuit het uitgangspunt van de vrije advocaatkeuze kan een client een advocaat kiezen die hij zelf wil, ongeacht waar die advocaat vandaan moet komen. Wanneer bij vrijspraak of sepot deze reistijd later niet zou worden vergoed, leidt dat tot een beperking in deze vrije advocaatkeuze (Gerechtshof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5621).

Lees meer ›

Volledige schadevergoeding voor kosten van rechtsbijstand advocaat

Geplaatst op 08 juni 2016

Indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat de kosten van rechtsbijstand met het oog op een effectieve en behoorlijke verdediging van de verdachte noodzakelijk zijn, dienen de kosten van rechtsbijstand volledig door de rechter te worden vergoed, zo volgt uit de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, 12 december 2000, LJN: AA8923.

Lees meer ›

Schadevergoeding bij onthouden medische zorg

Geplaatst op 03 juni 2016

Wanneer u tijdens uw detentie niet de geschikte medische zorg hebt gekregen voor uw gezondheidsproblemen, zou dat na een sepot of een vrijspraak nog zelfs kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding. Het onthouden van de noodzakelijke medische zorg een onmenselijke en vernederende aanpak, zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook in de zaak Yunus.

Lees meer ›

Verrekening schadevergoeding ogv art. 90 lid 3 Sv.

Geplaatst op 17 mei 2016

Heeft u nog openstaande boetes bij het CJIB en/of andere aan de Staat verschuldigde geldsommen, dan moet u bij een verzoek tot schadevergoeding ex. artikel 89 en 591a Sv. er rekening mee houden dat de toe te kennen schadevergoeding zal worden verrekend met deze boetes en geldsommen. De wettelijke basis voor deze verrekening is artikel 90 lid 3 Sv.

Lees meer ›