085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Declaratie advocaat hoeft niet daadwerkelijk betaald te zijn om schadevergoeding te kunnen krijgen

Geplaatst op: 04 januari 2014

Wanneer uw advocaat werkzaamheden voor u heeft verricht in de strafzaak, zal u hiervoor een declaratie ontvangen. Uiteraard moet u die betalen, maar soms komt het voor dat de advocaat bij een vrijspraak aangeeft dat u die niet meteen hoeft te betalen, omdat er een verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend. Soms weigeren rechtbanken en/of officieren van justitie in die gevallen schadevergoeding toe te kennen met als reden dat de declaratie wel eerst dadwerkelijk betaald moet zijn. Dat is niet terecht, zoals volgt uit de volgende uitspraken:


 • Rechtbank Rotterdam, 19 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ6002

“De officier van justitie heeft er terecht op gewezen dat kosten voor rechtsbijstand op de voet van artikel 591a Sv slechts voor vergoeding in aanmerking komen voor zover deze daadwerkelijk ten laste van de verzoekster zijn gekomen.  De rechtbank verwerpt evenwel stelling van de officier dat de kosten voor rechtsbijstand niet daadwerkelijk ten laste van verzoekster zijn gekomen zolang zij de factuur van haar advocaat nog niet heeft voldaan. 

Gebleken is immers dat de verzoekster een schuld aan haar advocaat heeft in de vorm van een betalings¬verplichting. Een dergelijke schuld tast naar haar aard het vermogen van de cliënt van een advocaat in negatieve zin aan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het ontstaan van een betalingsverplichting krachtens een vooraf gemaakte afspraak tussen een advocaat en zijn cliënt reeds meebrengt dat de kosten voor rechtsbijstand daadwerkelijk ten laste van betrokken cliënt zijn gekomen. Naast een urenstaat, de declaratie(s) en een opgave van het uurtarief van de advocaat – zulks teneinde de betalingsverplichting te kunnen beoordelen – acht de rechtbank het in beginsel niet noodzakelijk dat dienaangaande nog andere informatie wordt verstrekt. Uitgaande van een reële betalingsverplichting behoeven de door de officier van justitie in openbare raadkamer opgeworpen vragen of de verzoekster ten tijde van de beoordeling van haar verzoek al aan haar betalingsverplichting had voldaan en welke afspraken omtrent de (termijnen van de) daadwerkelijke betaling zijn gemaakt dan ook geen beantwoording.”

 • Gerechtshof Den Haag, 25 juli 2013, NbSr 2013, 334

Ruim 30.000 euro schadevergoeding voor ex-verdachte zoon vermoord echtpaar

Geplaatst op: 20 november 2013

De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding van ruim 30.000 euro toegekend aan een man die was langer dan drie jaar verdachte in een moordzaak was. Hij werd verdacht van de moord op zijn ouders en zat 100 dagen in voorlopige hechtenis. In juni 2013 verklaarde de rechtbank de strafzaak tegen hem als beëindigd. Hij diende een verzoek tot schadevergoeding in bij de rechtbank van 100.000 euro.


Bovengemiddelde schadevergoeding

De rechtbank wijst in deze zaak schadevergoeding van drie keer hoger dan het gebruikelijke bedrag. Zij acht het aannemelijk dat de man in bovengemiddelde mate immateriële schade heeft geleden door de ondergane voorlopige hechtenis vanwege de verdenking dat hij zijn beide ouders zou hebben omgebracht en de grote publieke aandacht die dat met zich bracht. Het bedrag van in totaal € 32.744,33 bestaat voor € 29.579,40 aan vergoeding van materiële en immateriële schade die hij leed door de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis. Het deel van € 3.164,93 zijn de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

De rechtbank lette bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding ook op het feit dat deze strafzaak landelijk veel publiciteit had. De publieke aandacht en de daarmee gepaard gaande schade voor een verdachte van een dergelijk ernstig misdrijf is groter indien aan de verdenking kracht wordt bijgezet met voorlopige hechtenis.

Inhoud strafzaak

De man werd op 13 april 2010 in verzekering gesteld als verdachte van moord op zijn beide ouders in Vollenhove. Hij heeft zijn betrokkenheid bij dit delict altijd ontkend. Hij werd op 22 juli 2010 na 100 dagen in voorlopige hechtenis in vrijheid gesteld. Op 6 september 2011 heeft verzoeker een verzoek ingediend bij de rechtbank om de strafzaak tegen hem geëindigd te verklaren. Op 24 juni 2013 verklaarde de rechtbank Overijssel de strafzaak tegen de zoon als beëindigd. De Staat der Nederlanden moet de schadevergoeding betalen.Uitspraak : ECLI:NL:RBOVE:2013:2771


Verzoek schadevergoeding indienen

Bent u ook ten onrechte verdacht geweest van een ernstig feit, dan kunt u wellicht ook schadevergoeding vorderen voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. Dit soort hoge bedragen zijn echter meer uitzondering dan regel. In beginsel heeft een gewezen verdachte recht op een vergoeding van € 105,00 voor iedere dag in een politiecel, en € 80,00 voor iedere dag in een huis van bewaring. Wilt u een hogere schadevergoeding vorderen, dan dienen er bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn die maken dat er een hogere vergoeding toegekend zou moeten worden.

Ook voor die zaken waarin een hogere vergoeding wordt gevorderd kunnen wij u bijstaan, maar in dat geval niet gratis. Wilt u dat wij u bijstaan in een procedure waarin u een hogere vergoeding vordert dan de hiervoor genoemde gebruikelijke bedragen dan toetsen wij eerst de kans van slagen van zo’n verzoek op basis van de bestaande jurisprudentie. Indien wij ook iets zien in het vragen van een hogere vergoeding, dan kunnen wij voor u een verzoekschrift indienen, doch onze rechtsbijstand kan dan niet – zoals bij de andere verzoekschriften met de standaard vergoedingen – gratis plaatsvinden. Dit heeft te maken met de ingewikkeldheid van dat soort zaken, waardoor die meer tijd vergen dan de normale standaard verzoekschriftprocedures. Wij bedingen in die gevallen een vergoeding van 10% verkregen schadevergoeding.

> Meer informatie over de hoogte van schadevergoeding bij voorarrest


Schadevergoeding verhoor politie

Geplaatst op: 12 oktober 2013

Enkel voor de tijd dat u kwijt bent geweest in verband met een verhoor bij de politie kunt u helaas geen schadevergoeding krijgen. Ook niet wanneer u in verband met het verhoor enige tijd op het politiebureau hebt gezeten. De wet bepaalt dat een gewezen verdachte pas recht heeft op schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling. Voor de eerste fase, die van het ophouden voor verhoor (op het politiebureau), biedt de wet geen mogelijkheid tot schadevergoeding. 


Ophouden voor verhoor

De fase van het ophouden voor het verhoor op het politiebureau mag maximaal 6 uur duren. De tijd tussen 0.00u en 9.00u telt hierbij niet mee, zodat de maximale termijn van het ophouden voor verhoor 15 uur bedraagt. In beginsel is het zo dat wanneer u na 18.00u wordt aangehouden, u tot de volgende ochtend kunt worden vastgehouden.

Jurisprudentie

Ook uit de jurisprudentie volgt dat er geen schadevergoeding kan worden toegekend voor de onterechte detentie in de fase van het ophouden voor verhoor. De rechtbank Arnhem overwoog op 2 september 2011 namelijk:

“Verzoeker is op 30 januari 2011 aangehouden en in de loop van de dag heengezonden. Voor het in aanmerking komen van een vergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering is vereist dat er tenminste sprake is geweest van een inverzekeringstelling. Verzoeker is slechts opgehouden voor verhoor en niet in verzekering gesteld geweest. Dit maakt dat het verzoek om schadevergoeding moet worden afgewezen.”

Wanneer inverzekeringstelling

Vanaf de inverzekeringstelling heeft een verdachte recht op schadevergoeding. De inverzekeringstelling houdt in dat de verdachte maximaal 3 dagen op het politiebureau kan worden vastgehouden.

Het moment van de inverzekeringsstelling verschil echter per zaak. In sommige strafzaken wordt de verdachte onmiddellijk in verzekering gesteld, terwijl in andere zaken de verdachte eerst 6 uur wordt opgehouden voor het verhoor, waarna de inverzekeringstelling volgt. Het is voor u belangrijk om te weten wanneer de inverzekeringstelling is begonnen. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van feiten en omstandigheden waaruit u kunt afleiden dat u in verzekering bent gesteld:

 • Voordat een verdachte in verzekering wordt gesteld, wordt deze gehoord door een Hulp officier van justitie (Hovj). Een Hovj is in feite een opgewaardeerde politieagent. De Hovj zal zich ook altijd als zodanig voorstellen. Een eerder contact met de Hovj vindt ook plaats kort na de aanhouding. Dan is het de taak van de Hovj om de rechtmatigheid van de aanhouding kort te toetsen. Bij een inverzekeringstelling hebt u dus twee keer contact gehad met de Hovj.
 • De Hovj zal bij de inverzekeringstelling altijd aan de verdachte melden dat u voor maximaal 3 dagen langer op het politiebureau moet blijven.
 • Bij de inverzekeringstelling wordt aan de verdachte een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt
 • Vaak komt er ook een advocaat (pro deo) om u bij te staan (de advocaat kan ook al in de fase van ophouden voor verhoor komen als u daar om hebt gevraagd)

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over de schadevergoeding na ophouden voor verhoor, een verhoor bij het politiebureau en de inverzekeringstelling, kunt u altijd gratis en geheel gvrijblijvend contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen


Schadevergoeding inverzekeringstelling

Geplaatst op: 06 oktober 2013

Op grond van artikel 89 Sv. heeft een gewezen verdachte na vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot recht op schadevergoeding. Artikel 89 Sv. biedt recht op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte in voorarrest heeft gezeten. Echter het artikel biedt alleen een grondslag voor schadevergoeding vanaf de inverzekeringstelling.


 Artikel 89 Sv schadevergoeding

Artikel 89 Sv. noemt een aantal schadeposten waarvoor schadevergoeding kan worden gevraagd:

 • ondergane verzekering,
 • klinische observatie of
 • voorlopige hechtenis heeft geleden
 • Ook periode vrijheidsbeneming in buitenland komt voor vergoeding in aanmerking

Verder bepaalt artikel 89 Sv. dat onder schade mede is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat. Dus ook immateriele schade komt voor vergoeding in aanmerking.

GEEN schadevergoeding ophouden voor verhoor

Door de wetgever is in art. 89 Sv. er uitdrukkelijk voor gekozen om pas schadevergoeding aan te bieden vanaf de inverzekeringstelling. Dit betekent dat een gewezen verdachte helaas geen aanspraak kan maken op schadevergoeding voor de tijd dat een verdachte is opgehouden voor verhoor.

De periode van ophouden voor verhoor bedraagt 6 uur, maar de tijd tussen 0.00 en 9.00u telt niet mee, waardoor de maximale periode 15 uur bedraagt.

Inverzekeringstelling

Vaak is het voor een verdachte lastig om te bepalen of hij alleen is opgehouden voor verhoor of ook in verzekering is gesteld. In beide gevallen verblijft u namelijk op het politiebureau. Toch is de inverzekeringstelling duidelijk te herkennen aan bepaalde feiten en omstandigheden:

 • Voordat een verdachte in verzekering wordt gesteld, wordt deze gehoord door een Hulp officier van justitie (Hovj). Een Hovj is in feite een opgewaardeerde politieagent. De Hovj zal zich ook altijd als zodanig voorstellen. Een eerder contact met de Hovj vindt ook plaats kort na de aanhouding. Dan is het de taak van de Hovj om de rechtmatigheid van de aanhouding kort te toetsen. Bij een inverzekeringstelling hebt u dus twee keer contact gehad met de Hovj.
 • De Hovj zal bij de inverzekeringstelling altijd aan de verdachte melden dat u voor maximaal 3 dagen langer op het politiebureau moet blijven.
 • Bij de inverzekeringstelling wordt aan de verdachte een bevel tot inverzekeringstelling uitgereikt
 • Vaak komt er ook een advocaat (pro deo) om u bij te staan (de advocaat kan ook al in de fase van ophouden voor verhoor komen als u daar om hebt gevraagd)

Jurisprudentie

Ook uit de jurisprudentie volgt dat er geen schadevergoeding kan worden toegekend voor de onterechte detentie in de fase van het ophouden voor verhoor. De rechtbank Arnhem overwoog op 2 september 2011 namelijk:

“Verzoeker is op 30 januari 2011 aangehouden en in de loop van de dag heengezonden. Voor het in aanmerking komen van een vergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering is vereist dat er tenminste sprake is geweest van een inverzekeringstelling. Verzoeker is slechts opgehouden voor verhoor en niet in verzekering gesteld geweest. Dit maakt dat het verzoek om schadevergoeding moet worden afgewezen.”

Advies advocaat

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor schadevergoeding wegens onterechte vrijheidsbeneming, omdat u bijvoorbeeld niet zeker weet of u in verzekering bent gesteld, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij zullen u dan adviseren over de juridische mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.


Steeds meer schadevergoeding na onterechte detentie in politiecel

Geplaatst op: 06 september 2013


Nieuwsartikel op AD.nl – 6 september 2013


De overheid is steeds meer geld kwijt aan schadeclaims van mensen die ten onrechte in de cel zijn gezet. Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim 23 miljoen euro geclaimd, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Nooit eerder was de overheid zo veel miljoenen kwijt aan claims van ex-verdachten.


Burgers hebben recht op een schadevergoeding als ze worden vrijgesproken, of als ze in de cel zijn gehouden terwijl de misdaad waarvan ze werden verdacht daarvoor niet ernstig genoeg was.

Het aantal mensen dat met succes een schadeclaim indiende, steeg vorig jaar naar 11.248. Dat is ruim 14 procent meer dan een jaar eerder en zelfs drie keer meer dan 10 jaar geleden. Het schadebedrag dat de overheid moest uitkeren van rechters, liep de afgelopen jaren ook gestaag op naar 23,1 miljoen euro, bijna 11 miljoen euro meer dan 10 jaar ervoor.

De overkoepelende Raad voor de Rechtspraak zegt dat er onderzoek nodig is om de oorzaak van de groei van de claims te achterhalen. Er zijn wel ‘factoren’ die van invloed lijken te zijn, zo laat de raad weten. Volgens rechters worden sinds de gerechtelijke dwaling in de Schiedammer Parkmoordzaak vaker verdachten vrijgesproken. In die geruchtmakende zaak bleek een man ten onrechte te zijn veroordeeld.

Desondanks worden verdachten volgens rechters ook steeds vaker in de cel gezet, in plaats van te worden vrijgelaten met ‘slechts’ de status van verdachte. Waarom mensen meer claims indienen, is nog onduidelijk. Dat moet nog worden onderzocht.

Gemiddeld werd er ruim 2000 euro per persoon toegekend. De vergoeding voor een nacht ten onrechte in een cel ligt tussen de 80 en de 105 euro.


sepot

Geplaatst op: 09 augustus 2013

Een sepot is een beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten. Bij een sepot beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen. U hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Meestal is er onvoldoende bewijs, maar er kunnen vele redenen zijn voor een sepot. U ontvangt de sepotbeslissing per brief. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. In de brief wordt niet altijd letterlijk het woord “sepot” gebruikt. Dat hoeft ook niet. Voldoende is wanneer uit de tekst van de brief is af te leiden dat u niet langer wordt vervolgd.  Wanneer u een sepotbericht ontvangt, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding, bijv. voor de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten. In sommige gevallen kunt u een sepotbericht ook uitlokken.


Sepot uitlokken

Heeft u nog geen sepotbericht ontvangen, en is het al langer dan een jaar geleden dat u als verdachte bent aangemerkt en/of hebt vastgezeten, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan voor u navraag doen bij de politie naar de stand van zaken. Alleen wanneer u er zeker van bent dat er geen bewijs tegen u lag, is het raadzaam om ons navraag te laten doen bij de politie. In alle andere gevallen verdient het de voorkeur om minstens 2 jaren te wachten. In alle gevallen is het echter wel belangrijk dat u vroeg of laat of informeert bij de politie wat de status is van uw zaak. Bij sepot hebt u immers recht op schadevergoeding!

Twijfel over sepot?

Heeft u wel een brief ontvangen van politie of justitie, maar twijfelt u of dit een sepotbericht is? Stuur de brief dan per e-mail, post of fax naar ons. Wij zullen de brief voor u bekijken, en u de inhoud uitleggen, en u informeren over uw mogelijkheden. Is het nog geen sepotbericht, dan kunnen wij eventueel nog een sepotbeslissing uitokken bij de officier van justitie.

Schadevergoeding na sepot

Wanneer u een sepotbericht hebt ontvangen, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Bij een sepot eindigt de strafzaak namelijk zonder straf of maatregel, en zonder dat toepassing wordt gegeven aan art. 9a Sr. Op grond van de artikelen 591a Sv en/of 89 Sv heeft u recht op schadevergoeding voor onder meer de tijd dat u in voorarrest hebt gezeten, gederfde inkomsten, en kosten van rechtsbijstand.

Heeft u een sepotbericht ontvangen, en wilt u schadevergoeding vorderen? Meld uw zaak dan zo spoedig mogelijk bij ons aan. Wij kunnen tot 3 maanden na ontvangst van het sepotbericht een verzoek indienen bij de rechtbank om schadevergoeding te vorderen.


Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag beslag (art. 552a Sv)

Geplaatst op: 10 juni 2013

Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.Indien door de officier van justitie goederen in beslag zijn genomen, en de officier weigert om deze terug te geven, dan kunt u als beslagene of als rechthebbende een klaagschrift ex. artikel 552a Sv hiertegen indienen. Indien dat beklag vervolgens gegrond wordt verklaard, kunt u een verzoekschrift indienen strekkende tot verkrijging van schadevergoeding.


Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BG2191, 3 februari 2009) 
“De art. 591, tweede en vijfde lid, in verbinding met art. 591a, tweede en vierde lid, Sv voorzien in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een raadsman voor het indienen van een klaagschrift als  bedoeld in art. 552a Sv. Een verzoek tot toekenning van een dergelijke  vergoeding kan, gelet op het van overeenkomstige toepassing verklaarde  tweede lid van art. 591 Sv, worden ingediend “binnen drie maanden na het eindigen van de zaak”. Onder het eindigen van de zaak dient in dit  verband te worden verstaan het onherroepelijk worden van de beslissing  op het op de voet van art. 552a Sv ingediende klaagschrift.”

Voorwaarde is dan wel dat de beklagzaak eindigt met een uitspraak. Wanneer het klaagschrift tussentijds wordt ingetrokken omdat de officier van justitie de in beslag genomen goederen teruggeef om u niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat de goederen al zijn teruggegeven, hebt u helaas geen recht op schadevergoeding. 

Kosten rechtsbijstand

Zoals ook bepaald in artikel 591a Sv. kunt u bij gegrond verklaring van het beklag ook schadevergoeding vorderen voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand. Dit volgt o.a. uit LJN: BT6483, Rechtbank Alkmaar, 3 oktober 2011, waarin de rechter ten aanzien van de kosten van rechtsbijstand bepaalde: “Deze kosten zijn toewijsbaar voor zover ze redelijk zijn.”

Waardevermindering goed

Indien het in beslag genomen goed in waarde is verminderd tijdens het beslag dan kunt u ook het bedrag van de waardevermindering vorderen als schadevergoeding. In LJN: BT6483, Rechtbank Alkmaar, 3 oktober 2011 kende de rechter een bedrag van € 6.679,91 toe als vergoeding wegens de waardevermindering van een bedrijfsauto.

MAAR LET OP:

Niet-ontvankelijkheid verzoek schadevergoeding nu strafzaak nog niet is geeindigd

Rb Overijssel, 10 februari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:450
De rechtbank overweegt als volgt. Het verzoek in kwestie strekt tot vergoeding van kosten gemaakt in het kader van een beklagprocedure ex artikel 552a Sv. in welke procedure verzoeker als belanghebbende kon worden aangemerkt. Op 4 september 2015 heeft de meervoudige raadkamer in deze rechtbank het klaagschrift van verzoeker gegrond verklaard. Betrokkene is echter tevens verdachte in het nog lopende vervolgingsproces van de aan de beklagzaak gekoppelde strafzaak waarin nog een oordeel dient te worden gegeven over de strafrechtelijke aansprakelijkstelling van verzoeker. De rechtbank is derhalve van oordeel dat nu niet is voldaan aan het vereiste in artikel 591a Sv dat de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a Sr., terwijl niet op voorhand kan worden gesteld dat er geen aansprakelijkstelling van verdachte door de strafrechter zal volgen, er geen ruimte is voor inwilliging van het verzoek. Verzoeker dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.


Ook schadevergoeding bij sepot, niet-ontvankelijkheid OM en ongegrond verklaard beklag 12 Sv.

Geplaatst op: 10 juni 2013

Niet alleen na vrijspraak, maar ook bij sepot, niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, en bij afwijzing van een door een ander ingediend klaagschrift ex artikel 12 Sv. wegens het uitblijven van vervolging, hebt u als gewezen verdachte recht op schadevergoeding. Dit is door de Hoge Raad nog eens bevestigd in de uitspraak LJN: BX5566, Hoge Raad, 19 februari 2013.


Sepot

Dat u, als gewezen verdachte, recht hebt op schadevergoeding na een sepot van de strafzaak, is al langer bekend. Regelmatig wordt met succes een verzoek ingediend voor schadevergoeding wegens een sepot.

Art. 591a lid 2 Sv luidt ook:
“indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of  maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het  Wetboek van Strafrecht”

Bij een sepot wordt aan deze voorwaarde voldaan.

In de uitspraak van de Hoge Raad wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de wetsgeschiedenis en de wetsystematiek van de regeling waarin wordt overwogen dat de wetgever heeft beoogd de  regeling ook toepassing te kunnen laten vinden in gevallen waarin de  zaak eindigt “zonder einduitspraak tegen den verdachte”, zoals dus in geval van een sepot.

Niet-ontvankelijkheid OM

In wezen geldt dit ook voor het geval de strafzaak eindigt omdat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging. Sterker nog, in dat geval eindigt de strafzaak, anders dan bij een sepot, wel door een einduitspraak. 
Ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. De zaak eindigt zonder straf of maatregel, en ook wordt er geen toepassing gegeven aan artikel 9a Sr. Ook bij een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie hebt u dus als gewezen verdachte recht op schadevergoeding.

Na beklag 12 Sv.

Op grond van artikel 12 Sv. kan een aangever of een andere belanghebbende zich bij het gerechtshof beklagen wegens het uitblijven van vervolging van een verdachte. De verdachte kan zich hiertegen verdedigen en wordt ook als beklaagde gehoord door het gerechtshof. De verdachte kan zich hierbij doen bijstaan door een advocaat.

Wanneer het gerechtshof het beklag later afwijst, en het hof dus niet bepaalt dat de verdachte moet worden vervolgd, eindigt daarmee de strafzaak voor de verdachte. De Hoge Raad heeft nu in de hiervoor genoemde uitspraak bepaald dat ook in dat geval de verdachte aanspraak kan maken op schadevergoeding, bijvoorbeeld voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Hulp nodig?

Is in uw situatie de strafzaak geeindigd door sepot of niet-ontvankelijkheid van het OM, of heeft het hof een beklag ex artikel 12 Sv. afgewezen, dan kunnen wij binnen 3 maanden, voor u schadevergoeding vorderen. Meld uw zaak dan bij ons aan. Het aanvragen van schadevergoeding is voor u kosteloos.


Schadevergoeding wegens onterecht ingehouden rijbewijs

Geplaatst op: 09 juni 2013

Ook wanneer uw rijbewijs door justitie is ingehouden, en u later wordt vrijgesproken of de strafzaak wordt geseponeerd, dan hebt u op grond van de wet recht op schadevergoeding.


Artikel 164 lid 9 WVW bepaalt namelijk:

“Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor de toepassing van het eerste of vierde lid niet is toegelaten, kan de rechter op verzoek van de gewezen verdachte hem een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die hij ten gevolge van die toepassing heeft geleden.”

De schadevergoeding kan o.a. bestaan uit inkomstenschade, gemaakte kosten voor bijvoorbeeld taxikosten, en een vergoeding van immateriele schade (smartengeld). 

Immateriele schadevergoeding

Dat u ook recht hebt op vergoeding van immateriele schade volgt uit de laatste zin van artikel 164 lid 9 WVW: 

“Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat”

Het is altijd lastig om vervolgens om te bepalen welk bedrag aan schadevergoeding redelijk is. In de rechtspraak zien we steeds vaker dat rechters een bedrag van € 10,00 per dag dat het rijbewijs is ingehouden toekennen.

LJN: BN2961, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 30 juli 2010
“De rechter acht het redelijk en billijk om verzoeker de standaardvergoeding van een bedrag van € 10,– per dag, derhalve een bedrag van € 440,– (zijnde 44 x € 10,–) toe te kennen voor de ten gevolge van de invordering en inhouding van het rijbewijs geleden immateriële en moeilijk te specificeren zakelijke schade. De rechter acht geen bijzondere omstandigheden aanwezig om over te gaan tot toekenning van een hogere vergoeding dan voornoemde standaardvergoeding.”


Voorwaarde voor schadevergoeding: alleen bij algehele vrijspraak

Geplaatst op: 09 juni 2013

Wilt u aanspraak kunnen maken op schadevergoeding na vrijspraak, dan is het van belang dat u vrijspraak krijgt voor alle feiten op de dagvaarding. Geldt de vrijspraak alleen voor een of meerdere feiten, en wordt u voor een ander feit wel veroordeeld, dan hebt u geen recht op schadevergoeding.


De Hoge Raad heeft dit bij arrest van 14 november 1989 (LJN: ZC8272, NJ  1990, 274) al eens bepaald:

“Het vorenoverwogene brengt mee dat in het geval dat een onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad de term ‘de zaak’ in art. 591a eerste en tweede lid Sv dan ook de betekenis heeft van ‘al datgene waarop het rechtsgeding betrekking had’. De grenzen daarvan zijn vastgelegd in hetgeen bij inleidende dagvaarding aan de verdachte is ten laste gelegd, zij het dat deze grenzen nadien nader kunnen worden bepaald door wijziging der telastelegging op de voet van de art. 313–314a Sv en/of voeging onderscheidenlijk splitsing op de voet van art. 276 Sv.”

Daarna heeft de Hoge Raad dit nog eens herhaald, en ook in de lagere jurisprudentie is dit tot uitgangspunt genomen.

Uitzondering bij onterechte detentie

Op het hiervoor genoemde vereiste dat de vrijspraak moet gelden voor alle feiten op de dagvaarding, is een kleine uitzondering van toepassing. Wanneer u enige tijd in voorarrest hebt gezeten op verdenking van een strafbaar feit, en u later voor dat feit wordt vrijgesproken, maar wel wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, waarvoor op grond van de wet geen voorlopige hechtenis mag worden opgelegd, hebt u toch recht op schadevergoeding ex 89 Sv. voor de tijd dat u ten onrechte in voorarrest hebt doorgebracht.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding