085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Over ons

Geplaatst op: 11 juni 2019

Schadevergoedignavrijspraak.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het strafrecht. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt.

Contactformulier

Wanneer u wilt e-mailen naar ons, dan kan dit gericht. Vul het formulier op deze pagina in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Twijfelt u of u in aanmerking kunt komen voor schadevergoeding, bel ons dan eerst even via 085-4865262 (dagelijks 8.00u – 22.00u). Wij kunnen u adviseren wat uw mogelijkheden zijn om schadevergoeding aan te vragen.

Schadevergoeding aanvragen

Als u schadevergoeding wilt aanvragen, moet u altijd gebruik maken van het daartoe bestemde aanvraagformulier op onze website. Wij moeten namelijk over uw gegevens beschikken.

Orde van Advoacten

Alle advocaten zijn uiteraard aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

LogoOrde

Kosten rechtsbijstand

Geplaatst op: 12 juni 2015

Omdat de Staat ook de kosten van de behandeling van een verzoek tot schadevergoeding vergoedt, kunnen wij die schadevergoeding voor u in beginsel gratis* vorderen.

*Alleen bij zaken met een belang van meer dan € 2.500,00 aan te vorderen schadevergoeding vragen wij bovenop de standaardvergoeding die wij van de Staat ontvangen een percentage van 15% van de aan u toegekende schadevergoeding. Dit heeft voor u als voordeel dat u zeker weet, dat wij het maximale bedrag aan schadevergoeding eruit zullen halen, nu wij zelf ook profijt hebben van een hogere vergoeding.

Wij werken snel, zorgvuldig, en zullen altijd gaan voor het hoogst haalbare resultaat, zodat u de schadevergoeding krijgt, waar u recht op hebt. Het kost u niets, en het levert u nog geld op ook.
Twijfel daarom niet en meld uw zaak vandaag nog bij ons aan! Het invullen van het formulier kost hooguit enkele minuutjes. Wij doen de rest voor u.

AANVRAAGFORMULIER SCHADEVERGOEDING


Voorwaarden voor schadevergoeding na einde strafzaak

Geplaatst op: 24 januari 2013

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de (straf)zaak te zijn geëindigd zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel) door de rechter is toegepast. 
Dit is in de navolgende gevallen:

 • Sepo
 • Vrijspraak
 • Ontslag van rechtsvervolging
 • Openbaar Ministerie is niet-ontvankelijk in de vervolging

Daarnaast geldt als voorwaarde dat het verzoekschrift voor het verkrijgen van schadevergoeding binnen drie maanden na het einde van de strafzaak moet worden ingediend. Hierna zal per geval worden aangegeven wanneer de strafzaak als geëindigd kan worden beschouwd.

Sepot

Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen. U ontvangt een brief van de politie of het Openbaar Ministerie een brief dat u niet langer als verdachte wordt aangemerkt. Deze brief wordt ook wel een sepotbericht genoemd. Een voorbeeld van een sepotbericht ziet u hier.

U merkt vaak pas dat u verdachte bent, wanneer u door de politie als verdachte wordt gehoord? Anders dan men vaak denkt, stopt de verdenking niet nadat u weer het politiebureau uitloopt. U blijft verdachte totdat u officieel bericht ontvangt van de politie of het Openbaar Ministerie dat u niet langer als verdachte wordt beschouwd. De zaak wordt dan geseponeerd. 
Vaak gebeurt het dat de politie na een verhoor niets meer laat horen. Accepteer dat niet, en informeer actief en regelmatig bij de politie of u nog als verdachte wordt beschouwd! De politie is verplicht aan u een sepotbericht te sturen indien u niet meer als verdachte wordt gezien.

Lukt u het niet om een sepotbericht te krijgen van de politie? Neem dan contact met ons op zodat wij namens u kunnen informeren bij de politie. Op een brief van een advocaat wordt vaak sneller gereageerd.

De strafzaak eindigt wanneer u bekend raakt met het sepot. Normaal gesproken is dat wanneer u het sepotbericht van de politie ontvangt. Dan begint de termijn van drie maanden te lopen, waarbinnen het verzoekschrift voor het verkrijgen van schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof moet zijn ingediend.

Vrijspraak

Een vrijspraak is een uitspraak van de rechter, die inhoudt dat u niet schuldig bent aan het strafbare feit of de feiten waarvoor u was gedagvaard. De rechter acht dan niet wettig en overtuigend bewezen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan de feiten waarvan u verdacht wordt, en spreekt u vrij. U krijgt dan geen straf of maatregel opgelegd.

In het dagelijks spraakgebruik wordt de vrijspraak vaak verward met de ontslag van rechtsvervolging of de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ook in die gevallen wordt er immers geen straf of maatregel opgelegd. Het verschil is echter dat bij de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie de rechter niet eens aan het oordeel, of het feit bewezen kan worden, toekomt. 

Ontslag van alle rechtsvervolging?

Bij de ontslag van rechtsvervolging acht de rechter, anders dan bij de vrijspraak, het feit juist weer wel bewezen, maar acht u daarvoor  niet strafbaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u uit noodweer (zelfverdediging) handelde, of omdat er sprake is van een andere strafuitsluitingsgrond, zoals overmacht, een (tijdelijke) toerekeningsvatbaarheid, e.d.. De rechter zal duidelijk zeggen dat u niet strafbaar bent voor wat u gedaan hebt en dat u daarom wordt ontslagen van rechtsvervolging.

U hebt alleen recht op schadevergoeding wanneer de rechter ook geen maatregel oplegt. Soms gebeurt het dat de rechter nog wel een maatregel oplegt. Dit zien we vooral bij een ontslag van rechtsvervolging wegens ontoerekeningsvatbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het feit is gepleegd onder invloed van een stoornis van de geestesvermogens. De rechter kan dan bepalen dat aan u geen straf wordt opgelegd, maar wel een maatregel als plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis, TBS of TBS met voorwaarden. In dat geval hebt u dus geen recht op schadevergoeding.

De strafzaak is geëindigd na het verstrijken van de termijn van veertien dagen voor het instellen van hoger beroep.

Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Er bestaan verschillende redenen waarom het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Vaak doet de rechter dat wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie of wanneer het feit verjaard is. De rechter zal duidelijk zeggen dat hij het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaart. Voor u is het gevolg dat u geen straf of maatregel opgelegd krijgt.

De strafzaak is geëindigd na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.


Schadevergoeding

Geplaatst op: 19 juli 2012

Wanneer achteraf blijkt dat u uw rijbewijs ten onrechte kwijt bent geweest omdat u het door u ingediende bezwaar of beroep gegrond is verklaard, en deze beslissing onherroepelijk is geworden, dan hebt u recht op schadevergoeding. U kunt bij het CBR een verzoek indienen voor het vergoeden van alle schade die u hebt geleden door het onjuiste besluit. Het CBR zal vervolgens een beslissing nemen op uw verzoek.

Voor vergoeding komen onder meer in aanmerking:
• Kosten van gemaakte onderzoeken
• Kosten van rechtsbijstand (juridische hulp)
• Gederfde inkomsten
• Overige gemaakte kosten

Het is belangrijk dat de gemaakte kosten c.q. geleden schade rechtstreeks voortvloeien uit het bestreden besluit. Zo kan het gebeuren dat het eerste besluit waarbij de verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid wel op juiste gronden is genomen, maar dat naar aanleiding van dat onderzoek het rijbewijs onterecht ongeldig is verklaard. U kunt dan alleen schade vorderen voor zover die vordering betrekking heeft op het ongeldig verklaarde rijbewijs. In dat geval komen de kosten voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid niet in aanmerking voor vergoeding omdat die kosten voortvloeien uit het eerste besluit. Voor de van contra-expertise en eventueel door u gemaakte kosten van rechtsbijstand had u in bezwaar of beroep een vergoeding kunnen vragen op grond van artikel 7:15 Awb in de bezwaarfase, respectievelijk 8:75 Awb voor de beroepsfase.

Uiteindelijk is het nog lastig om te bepalen op welke schadevergoeding u concreet recht hebt. Het is daarom van belang dat u ook voor het aanvragen van schadevergoeding, vooraf advies inwint van een gespecialiseerd advocaat en beter is het nog wanneer u het verzoek tot schadevergoeding laat indienen door een advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de vorderingsprocedure van het CBR en weten precies voor welke schade u vergoeding kunt krijgen.


Disclaimer

Geplaatst op: 18 juni 2012

Schadevergoedingnavrijspraak.nl is een handelsnaam van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. StrafrechtadvocatenNetwerk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De informatie die op de website wordt aangeboden vormt geen advies. Aan de op de website geplaatste content kunnen geen rechten worden ontleend.


Privacy statement

Geplaatst op: 18 juni 2012

Schadevergoedingnavrijspraak.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl.  

Via de website kunnen rechtzoekenden hun strafzaak aanmelden en/of schadevergoeding aanvragen bij het netwerk. De aanmelding geschiedt onder andere door het invullen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier op de website.

Verwerking van persoonsgegevens 
StrafrechtadvocatenNetwerk.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw naam-, adres-, en contactgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt om door te sturen naar de advocaat uit het netwerk om met u contact op te nemen en u verder bij te staan.

Bezoekgegevens 
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden ter optimalisatie van onze dienstverlening. Daartoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.


Algemene voorwaarden

Geplaatst op: 15 juni 2012

Schadevergoedingnavrijspraak.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een onafhankelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten in heel Nederland.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk: Het netwerk van de betrokken advocatenkantoren
 2. Website: een of meer geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door de homepage behorende bij de domeinnamen www.strafrechtadvocatennetwerk.nlwww.schadevergoedingnavrijspraak.nlwww.schadevergoedinginhetstrafrecht.nlwww.strafrechtadvocatenNetwerk.nl, en www.rijbewijsinbeslaggenomen.nlwww.rijbewijsongeldigverklaard.nl  
 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan StrafrechtadvocatenNetwerk tot het verrichten van werkzaamheden of anderszins gebruik maakt van de diensten van StrafrechtadvocatenNetwerk
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail

Artikel 2. Algemeen

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of opdracht of anderszins aan StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekt kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie.
 2. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij StrafrechtadvocatenNetwerk daarvan in kennis stellen. 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle opdrachten aan StrafrechtadvocatenNetwerk
 2. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website door gebruiker
 3. In geval van tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) van gebruiker/opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van StrafrechtadvocatenNetwerk, tenzij StrafrechtadvocatenNetwerk die andere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. StrafrechtadvocatenNetwerk zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van gebruiker/opdrachtgever te hebben ingestemd.

Artikel 4. Opdracht en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Opdrachtgever verstrekt StrafrechtadvocatenNetwerk opdracht door op de website de daartoe bestemde aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden. 
 2. De opdracht aan StrafrechtadvocatenNetwerk omvat uitsluitend het vrijblijvend bemiddelen en in contact brengen van opdrachtgever met een strafrechtadvocaat.
 3. Bij uitzondering kan StrafrechtadvocatenNetwerk ook toestaan dat op een andere wijze dan in het vorige lid bepaald schriftelijk of mondeling opdracht wordt verstrekt.
 4. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijk een schriftelijke of elektronische mededeling van aanvaarding van de opdracht door StrafrechtadvocatenNetwerk dan wel op het moment dat StrafrechtadvocatenNetwerk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 5. StrafrechtadvocatenNetwerk behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.   

Artikel 5.Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet – commerciële exploitatie (van enig gedeelte) daarvan door gebruiker of een derde.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanvraagformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en feiten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, met inbegrip van de door StrafrechtadvocatenNetwerk gederfde of te derven inkomsten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van (verval)termijnen. Wanneer u niet binnen de genoemde termijn contact hebt gehad met een advocaat is het uw verantwoordelijkheid om zelf een advocaat te raadplegen.

Artikel 6. Verplichtingen StrafrechtadvocatenNetwerk

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk spant zich in opdrachtgever zo snel mogelijk in contact te brengen met een strafrechtadvocaat. De op de website genoemde termijn van 48 uur is niet bindend, maar slechts een streven van StrafrechtadvocatenNetwerk.
 2. De verplichtingen van StrafrechtadvocatenNetwerk blijven beperkt tot het in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat.
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor zover deze gegevens vallen de geheimhoudingsplicht van een advocaat.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle strafrechtadvocaten die deel uitmaken van het netwerk van StrafrechtadvocatenNetwerk werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en – indien u daar niet voor in aanmerking komt – tegen een uurtarief van € 135,00 excl. BTW per uur. 
 2. Het exacte honorarium wordt door de strafrechtadvocaat in overleg met opdrachtgever overeengekomen.
 3. De door StrafrechtadvocatenNetwerk opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
 4. Het opstellen en indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding ex artikel 89 en/of 591(a) Sv. is gratis. Wij ontvangen hiervoor een standaardvergoeding van de Staat.
 5. Alleen bij zaken met een belang van meer dan € 2.500,00 aan te vorderen schadevergoeding vragen wij bovenop de standaardvergoeding die wij van de Staat ontvangen een percentage van 15% van de aan u toegekende schadevergoeding. Dit heeft voor u als voordeel dat u zeker weet, dat wij het maximale bedrag aan schadevergoeding eruit zullen halen, nu wij zelf ook profijt hebben van een hogere vergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die via de website worden verschaft
 2. Evenmin aanvaardt StrafrechtadvocatenNetwerk aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor de (niet) bereikbaarheid
 3. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet aansprakelijk voor een eventueel toerekenbaar tekortschieten van de strafrechtadvocaat waarmee opdrachtgever via StrafrechtadvocatenNetwerk in contact is gebracht. 
 4. StrafrechtadvocatenNetwerk aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat. Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om de eventueel lopende termijnen voor onder andere het indienen van een verzoekschriften, klaag- of bezwaarschriften, en het instellen van hoger beroep of cassatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. StrafrechtadvocatenNetwerk is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan StrafrechtadvocatenNetwerk niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, waaronder storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
 4. Wanneer overmacht langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat uit die ontbinding een verplichtingen tot schadevergoeding voortvloeit.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen behoudens het geval dat StrafrechtadvocatenNetwerk op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie te verstrekken voorzover de informatie niet valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Alle informatie op de website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk. 
 2. Voorts zijn alle door StrafrechtadvocatenNetwerk verstrekte (proces)stukken, adviezen, overeenkomsten, en andere gegevens uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van StrafrechtadvocatenNetwerk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 13. Geschillen

 1. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft StrafrechtadvocatenNetwerk het recht om het geschil voor te leggen aan de voor de volgens de wet bevoegde rechter
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beëindigen.

Artikel 14.Toepasselijk recht 

 1. De overeenkomsten tussen StrafrechtadvocatenNetwerk en opdrachtgever en/of gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Links

Geplaatst op: 15 juni 2012

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl

StrafrechtadvocatenNetwerk.nl is een landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het (verkeers)strafrecht en de CBR-procedure. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt. Er maken verschillende websites deel uit van het netwerk. Via deze websites bieden wij per onderwerp juridische informatie aan. Indien u gespecialiseerde rechtsbijstand nodig hebt, kunt u via een van onze websites uw zaak bij ons aanmelden.

Informatiebrochure-politieverhoor.nl

Wordt u binnenkort door de politie verhoord? Bestel dan een van onze uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor. U kunt de algemene informatiebrochure bestellen waarin uitgebreid wordt uitgelegd hoe het verhoor werkt, welke verhoormethoden de politie hanteert en welke verdedigingsstrategie het beste is. Daarnaast biedt de website ook een informatiebrochure per strafbaar feit waarin specifiek het juridisch kader en de te voeren verweren voor dat feit worden besproken. Met de informatiebrochure staat u een stuk sterker.

Politie-verhoor.nl

Algemene website waarop beknopt de basisinformatie wordt geboden ter voorbereiding op het verhoor bij de politie. De website is niet uitgebreid! Wilt u zich goed voorbereiden op het verhoor bij de politie, bestel dan de informatiebrochure via de link naar informatiebrochure-politieverhoor.nl.

Schadevergoedingnavrijspraak.nl

Via deze website kunt u als gewezen verdachte na sepot, ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak u aanmelden om schadevergoeding te vorderen vanwege onterechte detentie, gederfde inkomsten, reis- en verblijfskosten ivm de zitting(en) en kosten van rechtsbijstand.

Rijbewijsinbeslaggenomen.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer uw rijbewijs door justitie in beslag is genomen wegens rijden onder invloed of te hard rijden. Wij verwijzen u door naar een bij ons netwerk aangesloten gespecialiseerde advocaat die voor u al he mogelijke zal doen om uw rijbewijs terug te krijgen.

Rijbewijsongeldigverklaard.nl

Via deze website kunt u uw zaak aanmelden wanneer u te maken krijgt met de vorderingsprocedure van het CBR. Bijv. omdat er een EMA, alcoholslot of onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR is opgelegd. Wij bekijken voor u de mogelijkheden om bezwaar en beroep in te stellen, en uw rijbewijs terug te krijgen voor zover die ongeldig is verklaard.

CBR-advocaat.nl

Deze website is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een gespecialiseerde CBR-advocaat. De website bevat veel informatie over de CBR-procedure en alles dat u daarvan kunt verwachten. Wanneer u uw zaak aanmeldt via de website, brengen wij direct in contact met een gespecialiseerde CBR-advocaat.

Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Op deze website bieden wij een uitgebreide informatiebrochure aan, waarmee u zich volledig kunt voorbereiden op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. In de informatiebrochure staat precies beschreven wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, wat u kunt verwachten, welke vragen er gesteld zullen worden, en met name ook met welke bedoeling die vragen worden gesteld. Door uzelf goed voor te bereiden voorkomt u dat u ten onrechte door de psychiater van het CBR als alcoholist wordt aangemerkt en uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt raakt.

EigenverklaringsprocedureCBR.nl

Cliënten krijgen onder andere met de eigen verklaringsprocedure van het CBR te maken wanneer hun rijbewijs eerder ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld wegens alcohol- of drugsmisbruik. Via een eigen verklaring, en een nieuw onderzoek kunnen zij dan na een jaar hun rijbewijs weer terugkrijgen mits ze tijdens het onderzoek bij de psychiater worden goedgekeurd. Om onze cliënten voor te bereiden op dit onderzoek, dat weer net even iets anders is dan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, hebben wij voor de eigen verklaringsprocedure een aparte informatiebrochure opgesteld die via de website kan worden besteld.

VOG-advocaat.nl

Op deze website kunt u alle informatie vinden die van belang is voor de aanvraag en het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag. Heeft u bericht ontvangen van het COVOG dat zij voornemens zijn om de VOG af te geven? Meld uw zaak dan bij ons aan. Wij zullen hiertegen een zienswijze, en desnoods bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van het COVOG. U kunt uw zaak via de website aanmelden.

Straatverbod-contactverbod.nl

Deze website richt zich zowel op personen die structureel worden lastiggevallen door een ander, en om die reden een straat- en contactverbod willen vorderen, als op degene die van dat lastigvallen worden beschuldigd en zich tegen dit verwijt willen verdedigen. Op de website staat veel informatie over het straat- en contactverbod. Ook kunt u uw zaak via de website aanmelden. Wij brengen u dan in contact met een gespecialiseerde advocaat die u zal bijstaan.

Zedenadvocaat.nl

De rechtsbijstand terzake zedendelicten is een specialisme binnen het strafrecht. Niet alle strafrechtadvocaten staan cliënten bij die verdacht worden een zedendelict. Het vergt ook speciale kennis en ervaring van de advocaten. Op de website zedenadvocaat.nl vindt u alle informatie over de verschillende zedendelicten ter zake waarvan onze advocaten rechtsbijstand verlenen. Via de het aanmeldingsformulier op de website kunnen cliënten hun zaak aanmelden. Wij brengen hen dan in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Gijzelingsadvocaat.nl

Bent u of een familielid, kennis of vriend gegijzeld wegens openstaande boetes van het CJIB? Onze gespecialiseerde gijzelingsadvocaten kunnen via een kort geding vaak de persoon weer snel vrij krijgen. Gijzeling is namelijk niet toegestaan wanneer het duidelijk is dat de persoon niet over voldoende middelen beschikt om een boete te kunnen betalen.

Prodeoadvocaatstrafrecht.nl

De website prodeoadvocaatstrafrecht.nl biedt alle informatie over wanneer een rechtzoekende recht heeft op een pro deo advocaat voor strafzaken. Er wordt uitleg gegeven over de wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen, de gevallen waarbij u in aanmerking kunt komen voor een pro deo advocaat, en over de wijze waarop de toevoeging wordt verkregen.

Hennepadvocaat-hennepkwekerij.nl

Is er bij u in de woning een hennepkwekerij ontdekt, of wordt u anderszins verdacht van het telen van hennep, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde hennepadvocaat in te schakelen. De bij ons netwerk aangesloten hennepadvocaten zijn echte specialisten. Zij kunnen u niet alleen bijstaan in verband met de strafzaak, maar ook alle aanverwante zaken. Zij houden het overzicht, en weten altijd wat u het beste kunt verklaren om zo min mogelijk straf of een zo laag mogelijke ontnemingsvordering te krijgen.

Advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Het verkeersstrafrecht wordt steeds meer een specialisme binnen het strafrecht. Verdachten krijgen met het verkeersstrafrecht te maken bij o.a. rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen met schuld, verlaten plaats ongeval, gevaarlijk rijgedrag, en rijden tijdens een rijontzegging. Het is voor u belangrijk dat u dan echt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die precies weet wat er speelt, en welke verweren hij moet voeren om een vrijspraak of in ieder geval zo min mogelijk straf te krijgen. Het behoudt van uw rijbewijs staat daarbij altijd voorop!

ProdeoadvocaatTilburg.nl

Bent u op zoek naar een goede pro deo advocaat in Tilburg en omstreken? Meld dan uw zaak aan via de website, en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde pro deo advocaat.

Bijstandsuitkeringadvocaat.nl 

Omdat veel van onze strafrechtelijke clienten ook vaak een geschil hebben met de gemeente over de bijstandsuitkering, hebben een aantal kantoren zich mede gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan clienten in bijstandszaken (Wet werk en bijstand). Op Bijstandsuitkeringadvocaat vindt u alle informatie over bijstandsuitkeringen, en kunt u uw zaak aanmelden voor deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.

—————————————————————————————————————————

LINKPARTNERS

Wij bevelen u de volgende websites van onze linkpartners aan:

Advocatenstart.nl

Advocatenstart.nl is de startpagina voor de advocatuur, en bevat het meest actuele juridische nieuws, literatuur, een overzicht van de opleidingen en cursussen voor advocaten, publicaties, en meer dan 3500 juridische links.

Juridischkennisportaal.nl

Het Juridisch Kennisportaal is een online juridische databank, vergelijkbaar met Wikipedia. Het portaal bevat informatie, documenten, publicaties, jurisprudentie en wet- en regelgeving, met betrekking tot vrijwel alle rechtsgebieden. De informatie is per rechtsgebied en onderwerp overzichtelijk ingedeeld, zodat het voor gebruikers altijd snel is te vinden.

Advocatenkantoorstarten.nl

Advocaten die plannen hebben om op korte termijn een eigen advocatenkantoor te starten moeten eens kijken op Advocatenkantoorstarten.nl. Deze website biedt alles voor de startende advocaat, van een kantoorhandboek tot een goede marketingstrategie. Alles wat een advocaat nodig heeft voor de start en uitvoering van zijn praktijk vindt u hier.

Advosys

Advosys is een online CRM softwarepakket voor de advocatuur. Het is het meest complete, efficiënte en gebruiksvriendelijke pakket dat er op dit moment bestaat. Het softwarepakket is zo ontworpen dat een handeling direct wordt doorgevoerd in alle andere modules. Is er een factuur aangemaakt of een betaling ontvangen, dan wordt dit automatisch in de boekhouding verwerkt. Debiteurenbeheer is een stuk gemakkelijker geworden door het vereenvoudigd versturen van herinneringen en aanmaningen. En de toevoegingsaanvraag verloopt volledig geautomatiseerd op basis van de gegevens uit de relatiemodule. Aan alles is gedacht. Advosys is verkrijgbaar als online en als lokaal pakket voor op uw server.


Over deze website…

Geplaatst op: 04 januari 2012

Rijbewijsongeldigverklaard.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland.

Lees meer over StrafrechtenadvocatenNetwerk


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Schadevergoeding