085-4865262 (dagelijks 8.00u - 22.00u)

Meer informatie

Hogere schadevergoeding voorarrest voor minderjarige

Geplaatst op 17 mei 2016

Wanneer een minderjarige gewezen ten onrechte in voorarrest heeft gezeten, moet daarvoor een hogere schadevergoeding op grond van artkel 89 Sv. worden toegekend dan bij een volwassen verdachte. Hiervoor zijn meerdere argumenten te geven. In de jurisprudentie zien we gelukkig steeds meer zaken waarbij ook rechters die mening zijn toegedaan. Voorarrest voor minderjarigen weegt zwaarder en moet alleen al om die reden een hogere schadevergoeding dan het in de LOVS vastgestelde forfaitiare bedragen aan schadevergoeding opleveren.

Lees meer ›

Uurtarief advocaat bij vergoeding kosten van rechtsbijstand

Geplaatst op 24 januari 2016

In de jurisprudentie bestaat er veel onduidelijkheid over de hoogte van de kosten van rechtsbijstand die een advocaat kan vorderen namens een client. 

Lees meer ›

Bij voorwaardelijk sepot geen schadevergoeding

Geplaatst op 18 december 2015

Na een voorwaardelijk sepot zou u kunnen proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen wanneer de proeftijd is verstreken. Toch zien we in de jurisprudentie dat bij een voorwaardelijk sepot niet snel schadevergoeding wordt toegekend. De rechter wijst het verzoek tot schadevergoeding meestal af wegens het ontbreken van gronden van billijkheid.

Lees meer ›

Schadevergoeding voor voorarrest ondanks veroordeling ander feit

Geplaatst op 11 mei 2015

Uitgangspunt bij de toekenning van schadevergoeding wegens onterecht voorarrest is dat de strafzaak is geeindigd in een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot. Het moet dan gaan om een integrale vrijspraak. U moet van alle ten laste gelegde feiten worden vrijgesproken. Wanneer u toch bent veroordeeld voor een feit, hoe onbenullig dat feit ook is, hebt u in beginsel geen recht op schadevergoeding voor het onterechte voorarrest, zelf niet als voor het feit waarvoor u bent veoordeeld uiteindelijk geen gevangenisstraf is opgelegd of een straf die minder is dan de tijd dat u al in voorarrest hebt gezeten.

Lees meer ›

Hogere schadevergoeding voorarrest

Geplaatst op 22 maart 2015

In sommige gevallen bestaat er aanleiding om een hogere vergoeding dan de gebruikelijke schadevergoedingen voor een verdachte die onterecht in voorarrest heeft gezeten. In de jurisprudentie zien we steeds vaker zaken voorbij komen waarin de rechter een hogere schadevergoeding toekent. 

Lees meer ›

Schadevergoeding na gegrond verklaard beklag 552a Sv.

Geplaatst op 10 februari 2015

Ook wanneer u hebt geklaagd over de weigering tot teruggave van in beslag genomen goederen, en daarbij het klaagschrift ex artikel 552a Sv. gegrond is verklaard, hebt u recht op schadevergoeding. 

Qua schadevergoeding moet u denken aan de volgende posten:

  • Vergoeding van de kosten van rechtsbijstand
  • Vergoeding van de rente over de in beslag genomen geldbedragen (heffingsrente AWR)
  • Vergoeding gederfde inkomsten wegens bijwonen zittingen
Lees meer ›

Standaardvergoeding bij onterechte detentie is alleen voor immateriële schade

Geplaatst op 21 oktober 2014

De rechtspraak heeft oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Naast deze oriëntatiepunten die dienen ter bevordering van de rechtseenheid in de strafoplegging, is in de loop der jaren door de rechtspraak (het LOVS) nog een aantal andere afspraken ter bevordering van de rechtseenheid gemaakt, waaronder normbedragen voor de schadevergoeding wegens 'ten onrechte' in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd. Op dit moment zijn de normbedragen ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering:

  • voor het verblijf in een politiecel: € 105,00 per dag;
  • voor het verblijf in een huis van bewaring: € 80,00 per dag;
  • voor het verblijf in een huis van bewaring in beperkingen of in een extra beveiligde inrichting: € 80,00 + € 25,00 per dag.

In de afgelopen jaren hebben de verschillende gerechten de vraag of deze normbedragen slechts zien op immateriële schade of dat ze ook vermogensschade bevatten, wisselend beantwoord. Nog altijd is er geen vaste lijn in de jurisprudentie te ontdekken.
In de afgelopen periode was het uitgangspunt van de rechtbank Limburg dat de normbedragen in beginsel zowel immateriële als materiële schade behelzen en dat van dit uitgangspunt slechts wordt afgeweken, indien toepassing ervan tot een onbillijke situatie zou leiden. Met deze beschikking formuleert de rechtbank Limburg een nieuw uitgangspunt, zoals hierna wordt toegelicht.

De rechtbank Limburg heeft nu bepaald dat deze standaardvergoeding enkel is bedoeld ter dekking van de immateriele schade, en dat de gewezen verdachte daarnaast ook recht heeft op vergoeding van de materiele schade (Rb Limburg, 8 juli 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:6799):

"De rechtbank is, gelet op de relatief beperkte hoogte van de normbedragen, van oordeel dat deze bedragen slechts zouden moeten zien op vergoeding van immateriële schade. Immers, indien deze normbedragen ook een component vermogensschade zouden behelzen, zou de hoogte van het resterende bedrag voor de immateriële schadevergoeding in veel gevallen verwaarloosbaar zijn, hetgeen tot een onbillijke situatie en, afhankelijk van de hoogte van de vermogensschade, tot rechtsongelijkheid leidt. Bovendien is de rechtbank bij nader inzien van oordeel dat als uitgangspunt voor vergoeding op basis van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering dient te gelden dat een vergoeding wordt toegekend voor daadwerkelijk geleden vermogensschade als rechtstreeks gevolg van ondergane detentie. In dit systeem zou niet passen dat voor die schade een forfaitaire component ligt besloten in de normbedragen, temeer daar vermogensschade, zeker in de vorm van gederfde inkomsten, nauwkeurig kan worden berekend, hetgeen op zich al meebrengt dat voor de berekening daarvan geen behoefte bestaat aan het hanteren van forfaitaire bedragen. (Zie: ECLI:NL:GHDHA:2014: 1594.) Dit betekent dat goed onderbouwde gederfde inkomsten, naast toekenning van het forfaitaire bedrag, in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen."

Lees meer ›

Schadevergoeding na onterecht vastgezeten

Geplaatst op 01 april 2014

Wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring hebt u in veel gevallen recht op schadevergoeding.

Lees meer ›

schadevergoeding na onterechte aanhouding

Geplaatst op 01 april 2014

Wanneer u door de politie onterecht bent aangehouden, hebt u in sommige gevallen recht op schadevergoeding.

Lees meer ›

Declaratie advocaat hoeft niet daadwerkelijk betaald te zijn om schadevergoeding te kunnen krijgen

Geplaatst op 24 januari 2014

Wanneer uw advocaat werkzaamheden voor u heeft verricht in de strafzaak, zal u hiervoor een declaratie ontvangen. Uiteraard moet u die betalen, maar soms komt het voor dat de advocaat bij een vrijspraak aangeeft dat u die niet meteen hoeft te betalen, omdat er een verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend. Soms weigeren rechtbanken en/of officieren van justitie in die gevallen schadevergoeding toe te kennen met als reden dat de declaratie wel eerst dadwerkelijk betaald moet zijn. Dat is niet terecht, zoals volgt uit de volgende uitspraken:

Lees meer ›